Bij de bouw van de Betuweroute is over de tweede helft van 2005 een financiële meevaller gerealiseerd van 11 miljoen euro. Deze vijfde meevaller is het gevolg van meevallende bouwkosten. Daarnaast heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in een brief bij de 19e voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer laten weten dat het beveiligingssysteem op de Havenspoorlijn wordt omgezet naar ETCS rond 1 juni 2007. In de eerdere projectplanning werd uitgegaan van november 2006. Maar omdat er op dat moment geen waterdichte garantie is voor voldoende (diesel)locomotieven met ETCS, heeft de minister besloten de omschakeling later uit te voeren. Het belang van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven staat voor haar voorop. Het beveiligingssysteem ATB-EG op de Havenspoorlijn blijft daarom ook na openstelling van de Betuweroute operationeel. Op het geheel nieuwe tracé A15 wordt wel direct vanaf de start van de Betuweroute op 1 januari 2007 ETCS en 25 KV ingevoerd. De extra kosten die hieraan zijn verbonden, worden zoveel mogelijk uit de lopende projectbegroting betaald.

Verder meldt minister Pejis dat zij in maart constructief overleg heeft gehad met de coördinerend burgemeester van Barendrecht over de veiligheidsaspecten van de Betuweroute en de HSL-Zuid. De resterende punten worden nu nader uitgewerkt en zullen op tijd worden opgelost.De verwachte claim op de risicoreservering voor de HSL-Zuid is met honderd miljoen euro onveranderd gebleven. Dat blijkt uit de 18e Voortgangsrapportage van de HSL-Zuid, die minister Peijs vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De werkzaamheden liggen dusdanig op schema dat de start van het commercieel vervoer op 1 april 2007 vooralsnog is gewaarborgd. Voor de HSL-Zuid is tot en met december 2005 93 procent van het projectbudget uitgegeven. Een risico uit het vorige voortgangsrapport, ontsporingsgeleiding, is afgewend door overeenstemming over de aanpak hiervan.
Verder noemt de minister enkele belangrijke onderwerpen die in de eerste maanden van 2006 hebben gespeeld. Dit betreft onder meer de evacuatieprocedure uit een tunnel, de veiligheid bij de uitvoering van werkzaamheden en het testen van de beveiligingssystemen. Ook meldt de minister dat de oplevering van het zuidelijk deel van de HSL-Zuid (Rotterdam tot de Belgische grens) die contractueel per 1 april was voorzien, nog niet is gebeurd. De aannemer (Infraspeed) voldeed per 1 april op een aantal punten, die overigens niet alle binnen de invloedsfeer van Infraspeed liggen, nog niet aan de contractuele vereisten. Het zogeheten Certificate of Availability (CoA) kon dan ook niet worden verleend. Afgesproken is dat Infraspeed tot en met 30 juli 2006 de tijd krijgt om aan de contractuele vereisten te voldoen. De minister zal de Kamer over de verdere gang van zaken ten aanzien van het CoA nader informeren. Vooralsnog heeft het niet verstrekken van het CoA op 1 april 2006 geen consequenties voor de start van het commercieel vervoer op 1april 2007.
bron: VenW