De ministerraad wil op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken het aantal graafincidenten rond kabels en leidingen in Nederland terugdringen door grondroerders wettelijk te verplichten voorafgaand aan hun graafwerkzaamheden deze te melden bij een digitaal loket. Dit digitale loket wordt ondergebracht bij het kadaster.

De kabel en leiding beheerder wordt bij wet verplicht om de grondroerder tijdig te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie over de ligging van zijn kabels of leidingen, eveneens via dit digitale loket. Eventuele afwijkende liggingen moeten gemeld worden en kaartmateriaal moet hierop worden aangepast. Beiden zijn verplicht zich aan te sluiten bij het informatie-uitwisselingsysteem waarvan het loket onderdeel uitmaakt. Dit wetsvoorstel wordt de Grondroerdersregeling genoemd. Deze regeling schrijft ook voor dat de opdrachtgevers zorgvuldig graven mogelijk maken (planning en geld). De uitvoerder moet zorgvuldigheid betrachten bij zijn werkzaamheden. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede kamer.

Bij ongeveer 20% van de graafwerkzaamheden ontstaat schade. De financiële schade wordt op ¬175 miljoen per jaar geschat. Ook kunnen kabelof leidingbreuken gevaar opleveren voor de graver en de omgeving. Omdat zelfregulering niet heeft gewerkt heeft de ministerraad besloten dat deze voorliggende wettelijke regeling noodzakelijk is, afgewogen tegen de extra administratieve lasten.

Op dit moment is er de mogelijkheid om graafwerkzaamheden vrijwillig te melden bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum). In de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd gebeurt. Als dit wel gebeurt, is de vaak per post aangeleverde informatie door de kabel en leiding beheerders regelmatig onvolledig, onduidelijk of te laat. Bij 50% van de graafincidenten is geen melding gedaan door de grondroerder.

Bij risicovolle leidingen, indien er een melding is gedaan, is de informatievoorziening
vaak wel goed. De beheerders van deze leidingen sturen vaak een vertegenwoordiger om tijdens de graafwerkzaamheden de leidingen zelf aan te kunnen geven. Marktpartijen, gemeenten, Tweede Kamer leden en het KLIC ondersteunen de gedachte van verplichte informatie-uitwisseling.

bron:EZ