De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een wijziging van de Wet milieubeheer. Deze wijziging maakt het mogelijk om op korte termijn voor 20.000 bedrijven de milieuvergunning te vervangen door algemene regels. Op lange termijn zal de milieuvergunning voor nog meer bedrijven vervangen worden door algemene regels.

De nieuwe systematiek moet leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 216 miljoen euro met eenzelfde of betere bescherming van het milieu. Het streven is de nieuwe regels op 1 januari 2007 gereed te hebben. Nieuw is de korte vergunningprocedure van acht weken, die geïntroduceerd zal worden voor activiteiten die algemeen geregeld kunnen worden maar waarvoor een toetsing vooraf van belang is. Er is nog geen lijst van dergelijke activiteiten. Te denken valt aan activiteiten waarvoor bouwtechnische eisen worden gesteld of waarvoor bij oprichting hoge investeringskosten nodig zijn, zoals bij het aanhouden van afstandsnormen tussen een bepaalde opslagfaciliteit en een woning.

Bedrijven met activiteiten met beperkte milieurelevantie zullen onder de algemene regels blijven vallen, maar met een licht regime. Het gaat hierbij vaak om bedrijven die nog wel lokale hinder kunnen veroorzaken, zoals kledingzaken of lunchrooms met een flinke geluidsinstallatie of een airconditioner. Voor hen zullen veel minder verplichtingen gelden voor metingen, onderzoeken of het registreren en rapporteren van gegevens. Dit zal een flinke reductie van de administratieve lasten opleveren.

bron:VROM