In de periode 1995–2004 zijn de emissies naar water van zware metalen, gewogen naar milieudruk, met bijna 30 procent afgenomen, terwijl de economie met ruim 25 procent groeide. De daling is vooral gerealiseerd door het toepassen van composietvullingen en het gebruik van kwikafscheiders in tandartspraktijken, het terugdringen van verontreiniging door koperhoudende verf in de recreatievaart en de sanering van de kunstmestindustrie (cadmium). Dit blijkt uit metingen van het Centraal bureau voor de Statistiek(CBS)
Hoogste emissies per euro toegevoegde waarde in transportsector
In alle sectoren zijn de emissies van zware metalen per eenheid toegevoegde waarde tussen 1995 en 2004 afgenomen. De geringste daling is te zien in de agrarische sector en de transportsector. Deze sectoren genereren een relatief lage toegevoegde waarde bij een relatief hoge emissie van zware metalen
Lozing voor de export
We vervuilen ons oppervlaktewater met zware metalen vooral voor de buitenlandse afnemers van onze goederen. Ruim de helft van de emissies van zware metalen naar water kan worden toegerekend aan de export van goederen . De transportsector, de industrie en

 de landbouw zijn voorbeelden van sectoren die voornamelijk lozen voor de export. De overheid en zorg en de zakelijke dienstverlening daarentegen emitteren vooral voor binnenlandse consumptie.

Vervuiling kleiner dan emissie
Huishoudens lozen de meeste zware metalen, gevolgd door de overheid en zorgsector en de transportsector. Dit betekent niet dat deze sectoren het oppervlaktewater in dezelfde mate vervuilen. Huishoudens, overheid en zorgsector lozen hun afvalwater voornamelijk op het riool. Omdat de rioolwaterzuiveringsinstallaties een groot deel van de zware metalen uit het afvalwater verwijderen, is de vervuiling van het oppervlaktewater slechts een kwart van de emissie. De vervuiling van het oppervlaktewater door de agrarische sector is groter dan de emissie omdat uitspoeling via bodem en grondwater indirect een extra emissiebron vormt.
bron:CBS