Minder uitstoot benzinedamp door binnenvaartPer 1 januari 2006 is het niet meer toegestaan om benzinedampen vrij te laten uit ladingtanks van binnenvaartschepen. Op dit moment mag het ontgassen van deze dampen alleen onder voorwaarden en streeft het bedrijfsleven ernaar dat zo weinig mogelijk te doen. Het verbod op ontgassing levert een vermindering van uitstoot van benzinedamp op van 2 kiloton per jaar. Dat is 1 procent van de totale Nederlandse emissie van vluchtige organische stoffen. De maatregel is het gevolg van de 'Regeling benzinevervoer in mobiele tanks 2006' en de 'Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer' die vandaag zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

De regelingen zijn niet alleen goed voor de lokale luchtkwaliteit, maar betekenen ook een verbetering voor omwonenden die last hebben van de stank en voor het scheepspersoneel dat in de benzinedamp moet werken. Met de regelingen wordt de Europese Benzinedistributierichtlijn in Nederlandse wetgeving vertaald. Vanaf 1 januari zal het totale verbod op ontgassen van benzinedampen in alle Rijnstaten gelden.

De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in nauw overleg met verladers, vervoerders en handhavende instanties. Het resultaat is regelgeving die zowel uitvoerbaar als handhaafbaar is, geen concurrentienadeel oplevert met omringende landen en een goede bijdrage levert aan een beter milieu. Er zijn geen speciale voorzieningen nodig om de benzinedamp op te vangen. De bestaande dampverwerkingsinstallaties (DVI's) voldoen, al zullen mogelijk meer steigers moeten worden aangesloten op deze installaties.

De aangepaste regelgeving heeft wel logistieke consequenties. Een schip dat zijn lading benzine heeft gelost, kan daarna alleen worden beladen met een vergelijkbaar (compatibel) product, zoals gasolie of nafta. Deze stoffen verdringen de benzinedamp uit de tank, waarna installaties aan wal de damp opvangen en verwerken. Om te voorkomen dat er na belading van deze producten nog benzinedampen achterblijven, moeten de tanks voor minimaal 95 procent worden gevuld. Minder volle tanks mogen na lossen nog steeds niet worden ontgast. Zo kan het dus voorkomen dat binnenvaarders hun schip na benzinetransport nog drie keer aan de DVI moeten aansluiten bij het innemen van volgende ladingen.

Om aan te kunnen tonen dat schippers zich aan de ontgassingsregels houden, heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart vorig jaar een verplichte reisregistratie ingevoerd. Schippers mogen zelf bepalen hoe zij de registratie bijhouden, maar het verdient aanbeveling om gebruik te maken van het ladingboek, dat door de European Barge Union (EBU) is opgesteld.

bron:VenWComments are closed.
%d bloggers liken dit: