In de eerste drie maanden van 2006 verstrekte UWV 3.200 WIA-toekenningen (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA-instroom bestaat uit 2.500 WGA-uitkeringen en 700 IVA-uitkeringen. Dit is minder dan verwacht. Ook het aantal aanvragen ligt lager; voor 2006 verwacht UWV 51.000 aanvragen. Dit blijkt uit het eerste kwartaalverslag over 2006 van UWV.

In totaal zijn 6.600 beschikkingen verzonden; in 3.400 gevallen is de uitkeringsaanvraag afgewezen. Met 3.200 toekenningen ligt de WIA-instroom onder het niveau wat op grond van de prognoses 2006 werd verondersteld. Door aanloopeffecten geven de eerste maanden nog geen goed beeld. Op basis van het aantal aanvragen en het percentage afwijzingen in het eerste kwartaal, raamt UWV de instroom 2006 op ongeveer 25.000 toekenningen. Dat is 3.000 minder dan eerder geraamd.

Het aantal WAO’ers is in het eerste kwartaal verder gedaald. UWV verwacht dat het aantal WAO’ers in 2006 daalt naar 636.000 eind 2006 ten opzichte van 703.000 eind 2005.

Herbeoordelingen
In de eerste drie maanden van 2006 heeft UWV ruim 30.000 mensen met een WAO-, WAZ of Wajong-uitkering herbeoordeeld volgens het aangepaste Schattingsbesluit. Van 41% van de herbeoordeelde WAO-cliënten werd de uitkering verlaagd of beëindigd. Bij de WAZ was dit 50% en bij de Wajong 8%. Gemiddeld werd van 36,6% van de herbeoordeelde cliënten de uitkering verlaagd of beëindigd. In 2005 is het percentage verlaagde en beëindigde uitkeringen geleidelijk afgenomen; in 2006 zet deze trend zich voort. UWV heeft maatregelen genomen om het geplande aantal herbeoordelingen van 128.000 voor 2006 te halen: sinds begin dit jaar zijn honderd re-integratiebegeleiders aangesteld om arbeidsdeskundigen bij de re-integratiebegeleiding te ondersteunen. Daarnaast werft UWV nog steeds verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bovendien zal extra capaciteit voor de herbeoordelingen worden ingezet, als blijkt dat het werkaanbod bij de WIA laag blijft.
Aantal WW-aanvragen daalt
De instroom in de WW daalt. UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2006 met ruim 10% zal afnemen als gevolg van de aantrekkende economie en gewijzigde wetgeving. Het aantal mensen met een WW-uitkering was aan het einde van het eerste kwartaal 306.000.
Re-integratie
In het eerste kwartaal zijn bijna 6.000 cliënten weer aan het werk gegaan na het volgen van een re-integratietraject. UWV heeft als doelstelling om in 2006 27.500 cliënten via een re-integratietraject te plaatsen op de arbeidsmarkt. UWV heeft ruim 7.200 aanvragen voor een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO) goedgekeurd, 160 aanvragen zijn afgewezen. Het aantal re-integratiecoaches is inmiddels gestegen tot 520.
Intensieve klachtenbehandeling
UWV heeft de klachtenbehandeling geïntensiveerd. Er wordt gebruik gemaakt van mediation; in een vroeg stadium wordt ingespeeld op klachten en bezwaren. Daarnaast is een reeks van maatregelen genomen om het aantal klachten te verminderen. Deze maatregelen liggen met name in de verbetering van interne processen en de communicatie met cliënten. Dit is noodzakelijk aangezien het aantal klachten in het eerste kwartaal met 20% is toegenomen ten opzichte van het vierde kwartaal 2005. Deze stijging betreft voor een groot deel klachten over het Ziektewetproces. Deze klachten maken ongeveer 40% uit van het totaal aantal klachten.
Personeel en organisatie
Op 1 april jl. waren 18.687 mensen in dienst. Ten opzichte van 1 januari 2003 is dit een daling van bijna 5.200 medewerkers. De personele herinrichting als gevolg van onder andere de fusie, het afstoten van taken en de wijzigingen in wet- en regelgeving heeft er begin 2006 toe geleid dat inmiddels 1.535 medewerkers boventallig zijn verklaard en van 13 medewerkers is via een ontslagprocedure afscheid genomen.
bron:UWV