Niet langer zal zijn toegestaan dat netbeheerders aan de ene kant en producenten,
leveranciers en handelaren aan de andere kant onderdeel uitmaken van à©à©n
energiebedrijf. Hiermee wil de minister maximale transparantie en een beter toezicht bewerkstelligen. Bovendien zorgt het wetsvoorstel voor een borging van publieke belangen in een internationaliserende energiemarkt. De afnemer van gas en elektriciteit is uiteindelijk het meest gebaat bij de splitsing doordat er sprake is van een betrouwbare energievoorziening en energie tegen concurrerende prijzen beschikbaar is.

Ook wordt in het wetsvoorstel geregeld dat het beheer van netten met een spanningsniveau van 110 en 150 kiloVolt moet worden overgedragen aan TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Daardoor wordt het beheer van alle hoogspanningsnetten die de ruggengraat van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening vormen, in à©à©n hand gebracht. TenneT is hierdoor beter in staat zo nodig in te grijpen in het belang van de leveringszekerheid. De staat is 100% aandeelhouder van TenneT.

Nadat de wet in werking is getreden, krijgen de energiebedrijven maximaal twee jaar de tijd om daadwerkelijk te splitsen. Aandeelhouders (provincies en gemeenten) kunnen direct na splitsing hun aandelen verkopen in de commerciële bedrijven (productie, handel en levering). Vanwege het risicovolle karakter van deze activiteiten na de liberalisering, hebben veel gemeenten en provincies al aangegeven hiervan afstand te willen doen. In de toelichting op het wetsvoorstel is ook een kabinetsvisie op de privatisering van de netbeheerders gegeven. Het kabinet is van mening dat na het van kracht worden van de splitsingswet vervreemding van een minderheid van de aandelen aanvaardbaar is.

Voor de totstandkoming van het wetsvoorstel zijn vele onderzoeken uitgevoerd en adviezen aangevraagd. Daarnaast zijn veel deskundigen en betrokkenen uit de energiemarkt en de financiële en juridische wereld betrokken geweest.

Advies Raad van state
In het voorliggende wetsvoorstel is het advies van de Raad van State verwerkt. Het advies van de Raad van State richt zich voornamelijk op de noodzaak van het wetsvoorstel, de kosten en baten en enkele EG-rechtelijke aspecten. Brinkhorst schetst in zijn reactie op het advies dat een onafhankelijk netbeheer cruciaal is voor een goede marktwerking. Onder de huidige wetgeving zijn kruissubsidies tussen de netbeheerder en commerciële bedrijven nog mogelijk. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State heeft de minister nog enkele onderzoeken laten uitvoeren naar de financiële gevolgen van het wetsvoorstel. De resultaten daarvan zijn verwerkt maar hebben niet tot wezenlijke wijzigingen geleidt. Gelet op het doel en de structurele baten als gevolg van splitsing, zijn de kosten proportioneel, aldus Brinkhorst. In de toelichting wordt verder uitvoerig
ingegaan op de EG-rechtelijke aspecten van het wetsvoorstel.

Leveringszekerheid
De betrouwbaarheid en kwaliteit van de elektriciteits- en gasnetten wordt door de
centralisatie van het beheer van de hoogspanningsnetten en de versterking van de
onafhankelijkheid van de distributienetten vergroot. Alhoewel als gevolg van de splitsing bedrijven de Nederlandse netten niet meer kunnen aanwenden voor het aantrekken van financieringen voor investeringen in productiecapaciteit, heeft dit geen negatieve gevolgen voor de leveringszekerheid. Investeringen in productiecapaciteit worden bepaald door de werking van de markt en het investeringsklimaat en niet door het toevallige bezit van netten. Diverse partijen die niet door het splitsingsvoorstel worden geraakt willen in Nederland investeren. Overigens is in de energiemarkt ook een belangrijke rol weggelegd
voor investeringen in kleinschalige productiecapaciteit, zoals warmtekrachtkoppeling en duurzame energieopwekking. Er zijn al veel bedrijven zonder netten die dit doen.

bron:EZ