Minister Dekker (VROM) maakt ruimte voor de bouw van 4000 tot 8000 woningen in het gebied Hoofddorp-West in de Haarlemmermeer. De evaluatie van de Schipholwet biedt de mogelijkheid om de in de Nota Ruimte opgelegde bouwbeperking te laten vervallen. De exacte ruimtelijke invulling van het gebied, hangt mede af van het kabinetsbesluit in juni over het Noordvleugelprogramma. Minister Dekker benadrukt dat het vanzelfsprekend is
dat toekomstige bewoners vooraf goed worden geïnformeerd over de mogelijke
geluidsoverlast.

In de Nota Ruimte heeft minister Dekker een aantal gebieden aangewezen als bundelingsgebied voor verstedelijking. Rond Schiphol schept de Nota Ruimte tegelijkertijd ruimtelijke beperkingen die het moeilijk maken de noodzakelijke ruimte voor woningbouw te vinden. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben in opdracht van minister Dekker een gebiedsuitwerking gemaakt en bekeken of er ruimte is voor 10 à 20 duizend woningen in nieuwe uitleglocaties in de Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Daaruit bleek vorige week dat het lastig is de benodigde ruimte voor verstedelijking te vinden. Verschillende betrokken partijen, waaronder rijk, provincies, gemeenten en waterschappen stellen een flink aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Minister Dekker versoepelt nu één van de voorwaarden met het opheffen van de bouwbeperking. Daarmee komt in elk geval meer ruimte voor bouwen in het Noord-Hollandse deel van de gebiedsuitwerking.
Voor de jaren 2005-2009  zijn woningbouwafspraken gemaakt die in de verschillende regio's moeten worden waargemaakt. Voor de ontwikkeling van de Randstad vindt minister Dekker het belangrijk de woningbouwproductie op korte termijn op peil te krijgen, de woningtekorten terug te dringen en ook voor de periode vanaf 2010 ruimte te vinden voor de grote woningbouwopgave. De vrijgegeven ruimte in Hoofddorp-West draagt hieraan bij.
De gebiedsuitwerking voor de Haarlemmermeer en de Bollenstreek wordt nog besproken in de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland. Naar verwachting wordt de gebiedsuitwerking eind mei aangeboden aan minister Dekker. Aansluitend geeft het kabinet nog voor de zomer een integrale reactie op de totale gebiedsuitwerking. Hierbij speelt de besluitvorming over de ruimtelijke projecten in het Noordvleugelprogramma een rol, waaronder de verstedelijking van Almere, de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en de ontwikkeling van de Zuidas.
bron:VROM