Minister Dekker (VROM) en de bestuurders uit de Waddenregio hebben woensdag overeenstemming bereikt over de zeggenschap van de Waddenregio over de bestedingen uit het Waddenfonds (800 miljoen euro). Eerst brengt een onafhankelijke commissie van deskundigen advies uit over de te honoreren projectvoorstellen. Vervolgens nodigt coördinerend minister Dekker een regiocommissie (bestaande uit bestuurders en belangenorganisaties) uit om te reageren op dat advies. Pas daarna neemt de minister een definitief besluit over de subsidies aan projecten. Dit is de uitkomst van een bestuurlijk overleg in Den Haag.

Begin 2006 heeft minister Dekker in overleg met de Waddenbestuurders advies gevraagd aan de hoogleraren In 't Veld en Scheltema over de zeggenschap van de regio over de verdeling van het fonds. Het gaat daarbij om advisering over projecten en programma's voor de ecologie en een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. In het advies concluderen de hoogleraren dat de Waddenbestuurders als medebelanghebbenden niet kunnen adviseren op de jaarlijks te subsidiëren projecten. Dat zou in strijd zijn met de Algemene wet Bestuursrecht.
Minister Dekker en de heer Alders als voorzitter van het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied hebben op basis van het advies aanvullende voorstellen gedaan. Eén daarvan is de instelling van een regiocommissie. Verder is afgesproken de voorgenomen subsidiedrempel voor projecten te verlagen van 500.000 naar 200.000 euro. De invloed van de regio is verder verzekerd bij de opzet en vaststelling van het zogenoemde Uitvoeringsplan. Met de vaststelling van dit plan geeft de Waddenregio aan wat de belangrijkste opgaven zijn voor het gebied, bijvoorbeeld het herstel en de ontwikkeling van de kwelders. Voor die vastgestelde opgaven kunnen vervolgens projectaanvragen worden ingediend. Het eerste uitvoeringsplan zal binnen twee jaar worden geëvalueerd.
De uitkomsten van het bestuurlijk overleg worden verwerkt in het wetsvoorstel voor het Waddenfonds. Minister Dekker stuurt het wetsvoorstel binnenkort naar de Tweede Kamer samen met het advies en het zogenoemde investeringsplan. Aanvragen voor het Waddenfonds kunnen ingediend worden zodra de wet in werking treedt. De inzet van zowel Minister Dekker als van de heer Alders is erop gericht om het Waddenfonds vanaf  1 januari 2007 van start te kunnen laten gaan.
bron:VROM