Minister Dekker (VROM) wil dat gemeenten en woningcorporaties contracten afsluiten over prestaties bij het terugdringen van het woningtekort. Corporaties mogen onder voorwaarden hun werkzaamheden uitbreiden.

Dat schrijft minister Dekker in een Kamerbrief waarin zij op hoofdlijnen haar toekomstvisie op woningcorporaties beschrijft. Dekker reageert daarmee onder meer op het advies van de Commissie-De Boer en een onderzoek van de Tweede Kamer.

Corporaties en gemeenten
Gemeenten moeten de lokale woningbehoefte vaststellen. Wooncorporaties brengen daarop vervolgens een 'bod' uit. Dit leidt dan uiteindelijk tot contracten over de huisvesting van specifieke doelgroepen zoals ouderen en daklozen, nieuwbouw en stedelijke vernieuwing.

De minister moet de voorwaarden creëren voor een goede samenwerking tussen gemeenten en corporaties. Ook stelt het rijk de landelijke doelstellingen vast, zoals de aantallen nieuwe woningen. 

Goed ondernemerschap gaat volgens Dekker alleen samen met professioneel intern toezicht. De minister moet daarom in laatste instantie sancties kunnen uitdelen als individuele corporaties niet goed presteren, hun vermogen niet goed inzetten, onrechtmatig handelen of wanprestaties leveren.

Werkzaamheden corporaties
Dekker wil duidelijkheid over de toegestane werkzaamheden van corporaties. Daarmee is beter te waarborgen dat corporaties hun vermogen voor maatschappelijke doelen inzetten.

Het gaat dan om de kernactiviteiten van corporaties: zorgen voor goede een duurzame huisvesting voor huishoudens die het moeilijk hebben en het aanpakken van verslechterende wijken. Maar volgens Dekker is er meer mogelijk. Zij noemt daarbij 'maatschappelijk vastgoed' zoals verzorgingstehuizen.

Bij het uitbreiden van de werkzaamheden moet er wel een 'gelijk speelveld' ontstaan voor de verschillende partijen. Een duidelijke scheiding tussen kern- en commerciële activiteiten is dan noodzakelijk. De minister wil verder dat corporaties winsten uit commerciële activiteiten inzetten voor maatschappelijke activiteiten.

bron:VROM