Minister Dekker van VROM biedt met het Ruimteforum op internet een plek om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Aanleiding is de uitvoering van de Nota Ruimte, waarmee andere overheden meer verantwoordelijkheden krijgen. Minister Dekker wil met de website, die woensdag is geopend, het veld ondersteunen bij hun nieuwe taken. 'En daarmee de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen versnellen.' Ze benadrukt dat het veld een belangrijke rol heeft bij de uitbreiding van het Ruimteforum. 'Iedereen kan de website
uitbreiden met bijvoorbeeld goede praktijkvoorbeelden of relevante beleidsstukken.'

De website, (ruimteforum.vrom.nl), stelt aan de hand van actuele thema[FOUT:']s
knelpunten in de praktijk aan de orde. De komende weken staan de volgende thema's centraal: luchtkwaliteit, gebiedsontwikkeling, publiek private samenwerking en functieveranderingen in het agrarisch gebied. Hierover spreken respectievelijk de heer Van Roijen, procesmanager bij Ontwikkelingsbedrijf W4 Leiderdorp, de heer Beijnen van het projectteam Herontwikkeling en nazorg stortplaatsen van de provincie Noord-Brabant, mevrouw Bult-Spiering van de Universiteit Twente en de Zuid-Hollandse gedeputeerde Groen, de heer Van der Sar. De website geeft praktijkvoorbeelden van alle onderwerpen. Verder zijn de meest relevante beleidsdossiers samengevoegd en gebundeld. Het ministerie van VROM heeft het Ruimteforum opgezet in samenwerking met de doelgroep:
provincies, gemeenten en waterschappen.

Het Ruimteforum is à©à©n van de instrumenten voor de uitvoering van de Nota
Ruimte. Daarnaast krijgen andere overheden nieuwe instrumenten om meer regie te kunnen voeren op de ontwikkeling van gebieden. Onlangs ging daarvoor al de spoedwet planschade in werking. Bij de Tweede Kamer liggen inmiddels ook:
- de herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
- de nieuwe Grondexploitatiewet.
De regie van gemeenten en provincies op gebiedsontwikkeling wordt ook versterkt als de integrale herziening van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de wijziging van de Onteigeningswet zijn aanvaard. Verder start VROM in 2006 met een gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf om als Rijk beter in staat te zijn om risicodragend deel te nemen in cruciale gebiedsontwikkelingen. De minister wil vooral bevorderen dat politici in de ruimte blijven praten.

bron:VROM