Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en burgemeester Pauline Krikke van Arnhem spraken elkaar woensdagmiddag naar aanleiding van het vermeende ronselen van ondersteuningsverklaringen in Arnhem. Het gesprek vond plaats op verzoek van burgemeester Krikke. Zij verzocht de minister te onderzoeken of de kandidatenlijst die door omgekochte verklaringen ondersteund wordt, in toekomstige situaties ongeldig kan worden verklaard.

Beiden waren het erover eens dat dergelijke ronselpraktijken volstrekt ongeoorloofd zijn. Ze werpen een smet op de democratische verkiezingen en het functioneren van de lokale democratie. Politieke partijen horen zich daar niet mee in te laten en het gebeurt gelukkig ook zelden.
De minister gaf in het gesprek aan nader te willen onderzoeken welke sancties kunnen worden getroffen tegen partijen die zich met dergelijke praktijken inlaten. Nu zijn individuen strafbaar, maar voorziet de Kieswet niet in het ongeldig verklaren van de kandidatenlijst; de lijst van de CD is dus op formele gronden goedgekeurd en de kandidaten kunnen dus gewoon in de raad komen.
Het vraagstuk heeft dus zowel kiesrechtelijke als strafrechtelijke aspecten. Minister Pechtold zal naar beide nader onderzoek laten doen. Doel is concrete oplossingen te inventariseren om dergelijke praktijken tegen te gaan en effectieve sancties te kunnen treffen. Bij de beantwoording van de vraag of en zo ja welke sancties tegen de politieke partijen kunnen worden getroffen, zal ook mee moeten tellen dat in ons stelsel het als eerste de kiezer zelf is die dergelijk gedrag afwijst door niet op zo'n partij te stemmen.
Maandag 23 januari heeft burgemeester Krikke aangifte gedaan van omkoping door de Gelderse Centrum Democraten (CD) bij het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen. Het vermoeden van omkoping door de CD rees twee weken geleden toen meldingen over omkoping de gemeente bereikten. Het hoofdstembureau controleerde op de dag van kandidaatstelling (23 januari 2006) of alle partijen de benodigde gegevens ingeleverd hadden. Uit de gegevens van de Centrum Democraten bleek inderdaad dat een deel van de ondersteuningsverklaringen afkomstig waren van dak- en thuislozen van de dagopvang. Gevoegd bij de meldingen die binnengekomen waren, was dit voor burgemeester Krikke aanleiding om aangifte te doen van
omkoping.
bron:BZK