Donderdag 29 juni opent minister Veerman de vogelobservatiehut bij het weidevogelgebied in Artis. Deze observatiehut is het startpunt van de route Europa Natuurlijk die door Artis loopt. Europa Natuurlijk laat de bezoekers van Artis op een levendige en laagdrempelige manier kennis maken met Europese natuur en natuurwetgeving.
Het beschermen van Europese natuurgebieden leidt in de praktijk tot een groot aantal wetten en maatregelen, samengevat in Natura 2000. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is zich ervan bewust dat de wetten en regels voor burgers weinig inzichtelijk zijn. Daarom wil LNV Natura 2000 bij de Nederlanders onder de aandacht brengen en hen hierover laten meedenken.

Vanuit deze gedachte werkt zij met Artis samen in het project Europa Natuurlijk. Het is een project in de dierentuin van Artis, waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de unieke, educatieve mogelijkheden die een dierentuin biedt. Europa Natuurlijk is bedoeld voor de bezoekers van Artis en dient als voorbeeld voor andere Nederlandse en op termijn andere Europese dierentuinen. Diergaarde Blijdorp, Dierenpark Emmen en Burgers’ Zoo zullen het voorbeeld van Artis volgen.
Bewustwordingscampagne bij Natura 2000
Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. Met Natura 2000 willen de lidstaten van de Europese Unie de gevarieerde natuur in Europa behouden en herstellen om de achteruitgang in natuurvariatie in 2010 gestopt te hebben. Daartoe bouwen zij aan een samenhangend netwerk van beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Teneinde meer inzicht te geven in en meer begrip te krijgen voor de bijbehorende natuurwetgeving werkt het ministerie samen Artis. Dierentuinen ontwikkelen zich steeds meer tot centra voor natuur- en milieueducatie, als gevolg van hun kennis, de concentratie van educatieve mogelijkheden en hun functie als trekpleister van een breed publiek.
Artis ziet al sinds haar oprichting in 1838 het verspreiden van kennis als haar belangrijkste taak. Zo bereikt de hoofdstedelijke dierentuin anno 2006 circa 200.000 leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs met lessen op school en lessen in Artis, haar Planetarium en Geologisch Museum. Daarom wil Artis met Europa Natuurlijk een voorbeeld zijn, een baken en ondersteuner voor Nederlandse en Europese dierentuinen in hun taak als maatschappelijke organisatie op gebied van natuur- en milieueducatie.

bron: Artis