Minister Van der Hoeven wil toe naar à©à©n wet voor het onderwijs. Harmonisatie van bestaande, afzonderlijke wetten voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs moet voor leerlingen leiden tot een vloeiende overgang van het ene naar het andere onderwijstype. Verder moet die ene wet ervoor zorgen dat er veel minder voorschriften komen en dat de rechten van leerlingen en studenten (zorgplicht) centraal staan.

Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de harmonisatie van de onderwijswetgeving. Het voornemen om tot à©à©n onderwijswet te komen, is in feite het wettelijk sluitstuk van de wens om scholen en vakmensen in het onderwijs meer ruimte te geven. Die autonomie moet scholen optimaal in staat stellen het beste uit leerlingen te halen.

Er blijven natuurlijk verschillen tussen de verschillende onderwijssectoren. Daarom zal de nieuwe wet niet alleen algemene bepalingen bevatten, maar ook specifieke regels en voorschriften per sector. Het is de bedoeling dat de huidige wetten de komende tijd aangepast worden zodat het makkelijker is om vervolgens in fasen te komen tot die ene nieuwe wet. Het is nog niet precies aan te geven wanneer die ene nieuwe wet in werking zal treden, maar het is nodig nu alvast de eerste stappen te zetten.

Dit voorstel geeft invulling aan het bieden van meer ruimte aan instellingen en leraren en het terugtreden van het ministerie. Op een aantal punten waar een belangrijke rol blijft voor het ministerie - denk aan het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de besteding van het geld - wil het eerder strakker, zakelijker en preciezer optreden. Ook dat wordt wettelijk vastgelegd.

bron:OCW