Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft subsidie aan vijftien projecten die de deelname van vrouwen aan de samenleving bevorderen. Het gaat om vrouwen die op verschillende gebieden (werk, opleiding, sociale contacten) in een achterstandspositie verkeren. Dit gebeurt in het kader van het emancipatiebeleid van het ministerie. De vijftien projecten krijgen in totaal een bedrag van 1,5 miljoen euro.

Zeven projecten worden uitgevoerd door organisaties van etnische minderheden. In de acht andere projecten wordt nauw samengewerkt met deze organisaties. Bij de projecten staat vooral het helpen vinden en behouden van vrijwilligerswerk, opleiding en werk centraal. Het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal speelt daarbij een belangrijke rol. Ook maken de projecten gebruik van netwerken waardoor de deelnemers vrouwen kunnen ontmoeten die zij als succesvol voorbeeld kunnen nemen.

Het project Samen op pad van het instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (onderdeel van de Universiteit van Amsterdam) stimuleert vrouwen samen te praten en activiteiten in de wijk te ondernemen waardoor zij de Nederlandse taal beter gaan beheersen en de samenleving beter leren kennen. Vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen en durven meer te ondernemen. In Deventer worden 20 goed opgeleide vrouwen naar werk begeleid en 50 laagopgeleide vrouwen naar inburgeringstrajecten.

In Tilburg, Oss en Cuijk gaat PSW arbeidsmarktadvies 45 vrouwen helpen met re-integratie met als doel uit de WAO te komen. De organisatie Marokko Media wil tussen mannen en vrouwen de discussie stimuleren over de verdeling van zorg en arbeid. Dit gebeurt via een discussieforum op Marokko.nl waaraan ook journalisten en andere sleutelfiguren binnen de Marokkaanse gemeenschap deelnemen. De uitkomsten van de discussies komen in een ‘onderhandelingsgids’ op de website.

In het emancipatiesubsidiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan drie thema’s centraal: rechten en veiligheid, maatschappelijke participatie en besluitvorming en bestuur. Organisaties die zich bezighouden met deze thema’s kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen. Subsidies voor projecten op het gebied van besluitvorming en bestuur moeten voor 1 september worden ingediend.

bron:SZW