Ministeries die dat willen, krijgen dit jaar extra ondersteuning bij het realiseren van de emancipatiedoelstelling van het kabinet. Het kabinet wil dat departementen bij alles wat ze doen aandacht besteden aan het man/vrouwperspectief, de zogeheten gendermainstreaming. Hierdoor kan de kwaliteit en de effectiviteit van het beleid verbeteren, aldus het kabinet.

Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die ook emancipatie in zijn portefeuille heeft. Het kabinet reageert daarmee op de eerste samenvattende 'tussenrapportage gendermainstreaming' van de Visitatiecommissie Emancipatie.

De Visitatiecommissie Emancipatie heeft het afgelopen jaar op verzoek van minister De Geus onderzocht hoe het is gesteld met de aandacht voor emancipatie van vrouwen op de verschillende ministeries. Het blijkt dat door de bezoeken van de commissie de aandacht voor emancipatie op de departementen is opgeschud.

Het kabinet heeft ervoor gekozen dat de afzonderlijke departementen zelf verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van hun beleid op de gevolgen voor emancipatie. Op die manier moet emancipatie doordringen in alle activiteiten van de rijksoverheid. De coördinerend bewindspersoon voor emancipatie moet zich daar niet te veel mee bemoeien, vindt het kabinet. De visitatiecommissie wijst op een aantal geslaagde voorbeelden. Ze noemt onder meer de aandacht voor de verbetering van de positie van vrouwen in de ontwikkelingssamenwerking, het vergroten van het aantal vrouwelijke ondernemers en de diversiteit in de personeelsopbouw van de overheid.

De commissie concludeert verder dat de ondersteuning voor de ministeries de afgelopen jaren is verminderd en dat de aandacht voor emancipatie is 'weggezakt'. Het kabinet wijst er op dat de laatste jaren onder regie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel interdepartementale emancipatieprojecten zijn gestart. Het gaat dan onder andere om het Ambassadeursnetwerk Besturen, dat er op is gericht om meer vrouwen in de politiek en in besturen van maatschappelijke organisaties te krijgen. Ook noemt het kabinet de ontwikkeling van de brede school, waarbij de hele dag activiteiten worden aangeboden voor kinderen van 0 tot 12 jaar en het Plan van Aanpak Emancipatie en Integratie, gericht op vrouwen uit etnische minderheden.
Om de aandacht voor emancipatie in het beleid te versterken heeft het kabinet besloten dat ieder departement dit jaar extra hulp kan krijgen. Ministeries kunnen de hulp bijvoorbeeld inzetten voor emancipatie-effectrapportages. Door middel van zo'n effectrapportage wordt bijvoorbeeld duidelijk of een nieuwe wet verschillend uitpakt voor mannen en vrouwen. Verder is er ook ruimte voor extra scholing op emancipatieterrein van beleidsmedewerkers. E-quality, het kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving verzorgt de ondersteuning. De Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid zal ervoor zorgen dat kennisuitwisseling tussen de departementen wordt versterkt. Op die manier wordt de eigen verantwoordelijkheid van ministeries verder benadrukt.
Na vaststelling van de eindrapportage door de visitatiecommissie eind 2006 beslist het kabinet hoe de aandacht voor emancipatie op de verschillende ministeries het beste gewaarborgd en ondersteund kan worden.
bron:SZW