De modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) leidt tot het buiten spel zetten van werknemers die recht hebben op een beschermde werkomgeving. De plannen van staatssecretaris van Hoof zoals hij die vandaag aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld, stuiten op grote bezwaren van Cedris, de vereniging van bedrijven in de sociale werkvoorziening.

Hoewel de staatssecretaris stelt dat het ook zijn doel is de Wsw te behouden voor de doelgroep, twijfelt Cedris sterk of dit gaat lukken met de maatregelen die nu door hem zijn aangekondigd.

Cedris is het met de staatssecretaris eens dat een modernisering van de Wsw, die dateert van 1998, nodig is. Uitgangspunten als een betere sturing door gemeenten en het bevorderen van aangepast werk in een gewone werkomgeving worden door Cedris onderschreven.
Grote moeite hebben de leden van Cedris echter met de maatregelen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten niet langer in aanmerking te laten komen voor de Wsw. Ook het opnieuw bezien van de indicatie van een deel van de medewerkers die voor 1998 zijn toegelaten tot de Wsw, wijst Cedris af.

Voorzitter Pieter Jan Biesheuvel van Cedris is teleurgesteld in de opstelling van staatssecretaris Van Hoof. 'Tot nu toe hadden we sterk de indruk dat ook zijn prioriteit in de modernisering lag bij zoveel mogelijk mensen vanuit een beschermde situatie naar een gewone werkomgeving brengen. Dus als het ware meer mensen van binnen naar buiten. Nu moeten we helaas constateren dat het in feite alleen maar gaat om het beperken van de doelgroep', aldus Biesheuvel in een eerste reactie.

Cedris is het eens met de maatregelen om de regie en de sturing door gemeenten te bevorderen. Hierbij is het wel noodzakelijk dat er een heldere rolverdeling is tussen gemeente en het sw-bedrijf. 'We zitten niet te wachten op meer bureaucratie', waarschuwt voorzitter Biesheuvel.

Tenslotte vindt Cedris dat in de voorstellen van de staatssecretaris de rol en verantwoordelijkheden van de werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt te weinig aandacht krijgen. 'Als we met z'n allen vinden dat mensen met een beperking zoveel mogelijk een 'normale' baan moeten kunnen hebben, dan moet alle partijen daar hun best voor doen. Gemeenten, sw-bedrijven en zeker ook werkgevers', zo stelt voorzitter Biesheuvel.

Nederland telt 93 sw-bedrijven waar ruim 98.000 mensen werken. De Wsw is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicap die een belemmering vormt om te participeren op de reguliere arbeidsmarkt.

bron:NOSW