De Tweede Kamer heeft op 28 juni drie moties aangenomen over de Wet maatschappelijke ondersteuning.De staatssecretaris informeert de Kamer na het zomerreces of en hoe ze de moties uitwerkt.

De eerste motie wil van te voren concrete en meetbare criteria op papier hebben om te beoordelen wanneer de Wmo-pilots geslaagd zijn. De Tweede Kamer laat de uiteindelijke vorm van de Wmo (na 2006) afhangen van de uitkomsten van de pilots. Deze motie is ingediend door GroenLinks-Kamerlid Tonkens c.s.

De tweede motie verzoekt om een emancipatie-effectrapportage voor de Wmo. De emancipatie-effectrapportage (EER) voorspelt wat de Wmo betekent voor de positie van vrouwen en mannen. Het gaat daarbij vooral om het beroep op de mantelzorgers. Deze motie is ingediend door GroenLinks-Kamerlid Tonkens c.s.

De derde motie gaat over de criteria voor de pilots Huishoudelijke Verzorging (HV). De indieners van de motie willen dat de pilots HV beoordeeld worden op de mate van ontschotting. Een belangrijk aspect van de motie is bijvoorbeeld dat de burger maar à©à©n rekening krijgt voor de eigen bijdragen van de Wmo en de AWBZ. De motie is ingediend door mevrouw Verbeet (PvdA) en mevrouw Tonkens (GroenLinks).

bron:VWS