De Autoriteit Financiele Markten(AFM) en De Nederlandse Bank(DNB) hebben nadere regels opgesteld voor het toezicht op de naleving van de zogenoemde Sanctieregelgeving. Op basis van de Sanctieregelingen dienen financiële
instellingen hun administratie te controleren op namen van personen en organisaties die op (inter)nationale sanctielijsten staan vermeld en waarvan zij de tegoeden dienen te bevriezen De 'Regeling Toezicht Sanctiewet 1977' treedt op 1 oktober 2005 in werking.

Kern van de regeling is dat financiële instellingen zelf de nodige maatregelen
treffen in de administratieve organisatie en interne controle om naleving van de
Sanctieregelgeving te waarborgen.

De Sanctiewet 1977 verbiedt het onder meer om financiële transacties te verrichten
met bepaalde landen of personen, zoals terroristen, of aan terroristen gelieerde
personen. Doel van de financiële sanctiemaatregelen is te voorkomen dat personen of organisaties die zijn genoemd in de Sanctieregelgeving direct of indirect over
financiële middelen kunnen beschikken. Het gaat dan om de verplichting
financiële middelen van personen te bevriezen, maar ook om een verbod op het
verlenen van financieringsmiddelen of financiële bijstand aan landen die voorkomen
in de sanctieregeling. Alle namen van (rechts)personen en entiteiten op wie de
sanctieregelgeving van toepassing is, zijn opgenomen in de zogenoemde
'electronic-Combined Targeted Financial Sanctions List'(e-CTFSL), die is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

Om effectief toezicht te kunnen uitoefenen hebben de AFM en DNB nadere regels opgesteld die uitgaan van het principe dat financiële instellingen zelf maatregelen treffen in de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Instellingen moeten in staat zijn de in de sanctieregelgeving genoemde personen en organisaties te herkennen en hun financiële middelen te bevriezen. Door de meldprocedure te vereenvoudigen en door
instellingen de ruimte te geven voor een eigen risicogeoriënteerde invulling zijn de administratieve lasten beperkt ten opzichte van de hiervoor bestaande meldprocedure.

bron:AFM