Een vader wil zijn zoon uit Turkije naar Nederland laten komen aangezien de moeder, van wie de vader gescheiden was, is overleden. De IND wijst deze aanvraag af omdat de scheiding tussen vader en zoon langer heeft geduurd dan vijf jaar. In het nationale beleid is opgenomen dat de feitelijke gezinsband dan is verbroken. Dat had dus zo niet gemogen van de rechtbank.

De advocaat van de vader doet een beroep op de richtlijn 2003/86 EG van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging en stelt dat het nationale beleid op dit punt in strijd is met de richtlijn. De rechtbank behandelt verschillende vragen zoals of er een beroep kan worden gedaan op de richtijn, of het ter zake doende artikel van de richtlijn rechtsstreekse werking heeft en tenslotte of het nationale beleid in overeenstemming is met de richtlijn. Deze laatste vraag wordt door de rechtbank ontkennend beantwoord:"het vorenstaande leidt tot de conclusie dat verweerder artikel 16, eerste lid, onder b, van de richtlijn niet juist in het nationale recht heeft omgezet en verweerder het beleid, voorzover daarin in beginsel wordt aangenomen dat de feitelijke gezinsband tussen de ouder en kind is verbroken, indien de scheiding langer dan vijf jaar heeft geduurd, buiten toepassing had dienen te laten".
bron:Rechtbank Haarlem