Het Korpsbeheerdersberaad (Kbb) en de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) hebben kennis genomen van het kabinetsbesluit over de toekomst van de organisatie van de Nederlandse politie.Het voornemen om te komen tot à©à©n politieorganisatie blijft aanwezig, maar de ministers willen tegelijkertijd samen met de korpsbeheerders blijven werken aan verbeteringen van het huidige bestel en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van het huidige bestel.

Ministers en korpsbeheerders zijn het eens over de noodzaak van meer samenwerking tussen de 25 regionale korpsen en het Klpd. Naast nationale prioriteiten is het politiewerk echter voor een groot deel van lokale en regionale aard. Het kbb en RHC wijzen een Nationale politie af. Een grootscheepse reorganisatie is onnodige energieverspilling en zal de opwaartse prestaties van de politie onder druk zetten.

De korpsbeheerders en de korpschefs wachten de nadere uitwerking door het kabinet voor een centraal aangestuurde politie af. Die uitwerking en de politieke besluitvorming zal de nodige tijd vergen. Daarom zijn het Kbb en RHC blij dat het kabinet inziet dat de huidige Politiewet ook ruimte biedt om op korte termijn een aantal ingrijpende verbeteringen te realiseren, zonder dat de zelfstandigheid van de korpsen en daarmee de lokale en regionale verankering, wordt aangetast.

Onder het motto 'waarom moeilijk doen als het eenvoudig kan' hebben hierover de afgelopen weken op initiatief van het Kbb constructieve gesprekken plaatsgevonden met de ministers. Hierin zijn door het Kbb voorstellen gedaan voor de wijze waarop de ministers op zowel beheer als taakuitvoering de korpsen effectiever kunnen sturen. Deze voorstellen betekenen allereerst dat de ministers op het gebied van de taakuitvoering voor alle korpsen bindende beslissingen kunnen nemen, binnen het huidige politiebestel. Voorbeelden hiervan zijn criminaliteit met nationale en internationale aspecten en de terreurbestrijding. Verder zal de oprichting van het concern Politie Nederland, waarover het Kbb twee weken geleden het besluit nam, worden voortgezet. Dit leidt tot meer beheersmatige samenhang op onderwerpen als ICT, standaardisatie van processen, gezamenlijke inkoop van voertuigen, computerhardware en het afsluiten van verzekeringscontracten.

Conclusie van de gesprekken is dat ministers, korpsbeheerders en korpschefs binnen het kader van de huidige politiewet eendrachtig zullen doorwerken aan reeds in gang gezette ontwikkelingen. De plannen tot centralisatie staan dit op dit moment niet in de weg.

bron:NPI