De beschikbaarheid van olie en gas komt onder druk te staan door achterblijvende investeringen in productiecapaciteit, olieprijsstijgingen verstoren de economische groei en het toenemende energieverbruik in de wereld leidt tot milieuproblemen. Meer samenwerking in Europa, forse energiebesparingen, een groter aandeel duurzame energie, meer innovatie en spreiding van energiebronnen zijn daarom noodzakelijk. Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische zaken in het energierapport 2005 dat hij onder de titel "Nu voor later" aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Er is sprake van een toenemende afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen zoals de OPEC landen en Rusland. De noodzaak van een succesvolle energiediplomatie wordt daardoor steeds dwingender.

Energiebesparing
Het kabinet wil het energiebesparingstempo in Nederland verhogen. Energiebesparing is de meest economisch efficiënte manier om op korte termijn de voorzieningszekerheid te garanderen en de milieuproblematiek aan te pakken. Het huidige besparingstempo is ongeveer 1 procent per jaar. Door het nemen van een aantal concrete, niet vrijblijvende maatregelen moet dit tempo omhoog naar 1,5 procent. De grootste besparingen kunnen worden bereikt in de sectoren gebouwde omgeving en transport.

Voor de gebouwde omgeving wil het kabinet een verhandelbaar energiecertificaat (wit certificaat) invoeren. Volgens dit systeem krijgen energieleveringsbedrijven de verplichting een bepaalde hoeveelheid energie te besparen. Zij kunnen deze verplichting nakomen door energiebesparingsmaatregelen uit te laten voeren bij hun zowel huishoudens als bedrijven. Zo'n  besparing levert een energiebesparingscertificaat op. Een leveringsbedrijf kan er ook voor kiezen zijn verplichting in te vullen door certificaten van anderen te kopen. 

Een andere manier om energiebesparing te bevorderen zijn een betere controle op de verplichting van bedrijven om besparingsmaatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend te nemen. Ook zullen meer normen worden gesteld aan energie-efficiency van elektrische apparaten en het stand-by verbruik. Dit zal via Europese regelgeving worden gerealiseerd. Verder wordt de mogelijkheid om "slimme meters" te stimuleren onderzocht. Deze meters geven zowel de leveranciers als de consumenten meer inzicht geven in het energieverbruik, waardoor besparingsgedrag wordt gestimuleerd.
In de nota Mobiliteit zal het kabinet specifiek ingaan op te nemen maatregelen in de transportsector.

Duurzame energie
Het kabinet zal stimuleren dat het aandeel duurzame energie wordt vergroot. De duurzame elektriciteitsdoelstelling van 9 procent in 2010 is binnen bereik. Aan het behalen van de kabinetsdoelstelling van 10 procent duurzame energie in 2020 wordt met kracht gewerkt. Daarbij staat innovatie als onderdeel van het transitieproces naar een meer duurzame energiehuishouding centraal.

Meer energiebronnen
Het is wenselijk het aandeel van olie en gas in onze energiehuishouding terug te dringen. Koleninzet is ten behoeve van elektriciteitsproductie vanwege de grote voorraden en de geografische spreiding in beginsel erg aantrekkelijk voor de voorzieningszekerheid. De milieugevolgen zijn echter een nadeel van deze optie.
Met betrekking tot kernenergie geldt dat dit in Europa momenteel de belangrijkste elektriciteitsbron is (36 procent kernenergie, 33 procent kolen, 16 procent gas, 6 procent waterkracht, 4 procent overig duurzaam). Kernenergie is in Europa te zien als een overgangsoptie naar een duurzame energiehuishouding.  Afwegingen omtrent kernenergie dienen bij voorkeur in een Europese context te worden gemaakt. Gelet op de voorzieningszekerheid op langere termijn kan het kabinet een toename van het gebruik van kernenergie niet uitsluiten. Het investeren in nieuwe kerncentrales in Nederland ligt om praktische redenen minder voor de hand. De ervaring met het bouwen van kerncentrales is in landen als Frankrijk groter. Ook zijn de bouwkosten hoger en de afschrijvingstermijnen fors langer dan bij gasgestookte en kolengestookte centrales.
Het kabinet hecht belang aan het behoud van bestaande nucleaire expertise. Met het oog hierop moet Nederland ook in EU-verband het onderzoek op peil houden naar met name het afvalprobleem en het risico van proliferatie en terrorisme.

bron:EZ