Koninklijke Grolsch N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2005 een netto winst van Euro 7,4 miljoen gerealiseerd (2004: Euro 8,2 miljoen). In de eerste helft van 2005 is het resultaat enerzijds positief beïnvloed door het werken vanuit à©à©n locatie, anderzijds negatief door hogere handels-kortingen ten gevolge van de marktomstandigheden in de Nederlandse retail.

FINANCIELE RESULTATEN
 - Alle in dit bericht gerapporteerde financiële gegevens zijn opgesteld onder
toepassing van de (voorlopige) International Financial Reporting Standards (IFRS).
 - In de eerste helft van 2005 was sprake van daling van volumes in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en hogere handelskortingen in de retail, ten dele gecompenseerd door goede groei in overige internationale kernmarkten en acquisities. Dit leidde tot 3,1% lagere netto omzet (Euro 147,2 miljoen versus Euro 152,0 miljoen in 2004).
 - De bedrijfslasten exclusief afschrijvingen daalden ten opzichte van de eerste helft van 2004 met Euro 6,2 miljoen (daling 4,8%). Naast volumegedreven daling zorgden lagere prijzen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, mede voortkomend uit verbeterde inkoopvoorwaarden, en de hogere efficiëntie van de nieuwe brouwerij voor een structureel lager niveau van directe kosten. De overgang per 1 januari van eindloon naar middelloon in de pensioenregeling had een eenmalig positief effect van circa Euro 1,5 miljoen. De geïntensiveerde marketinginspanning en acquisities hadden een verhogend effect op de bedrijfslasten.
 - Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) ligt met Euro 26,2 miljoen Euro 0,9 miljoen boven dat van de eerste helft van 2004 (2004: Euro 25,3 miljoen)
 - Afschrijvingen stegen met Euro 2,6 miljoen tot een bedrag van Euro 14,5 miljoen, grotendeels verklaard door de gefaseerde ingebruikname van de nieuwe brouwerij, waarmee het bedrijfsresultaat (EBIT) uitkomt op Euro 11,6 miljoen (2004: Euro 13,4 miljoen).
 - De belastingdruk daalde 2%-punt tot 32,3 % als gevolg van tariefsaanpassing.
 - De netto winst van Euro 7,4 miljoen over de eerste helft van 2005 ligt per saldo op eenzelfde niveau als over de eerste helft van 2004 (Euro 8,2 miljoen) indien de effecten van de pensioenstelselwijziging (voordelig effect op 2005 Euro 1,0 miljoen netto) en de gestegen afschrijvings- en financieringslasten (nadelig effect op 2005 Euro 2,0 miljoen netto) in ogenschouw worden genomen.
 - De winst per aandeel komt uit op Euro 0,44 (2004: Euro 0,49).
 - De daling in de kasstroom uit bedrijfsoperaties met Euro 3,4 miljoen tot Euro 8,7 miljoen wordt volledig verklaard door de stijging in werkkapitaal ten gevolge van de mutatie in pensioen- en statiegeldverplichtingen.

GANG VAN ZAKEN
 - Verhevigde druk op het consumentenprijsniveau in Nederland door de supermarktoorlog, en ook op het netto prijsniveau voor Grolsch, kenmerkt tot dusverre 2005. In de eerste zes maanden van het jaar realiseerde Grolsch in een dalende Nederlandse markt een nagenoeg gelijk marktaandeel, mede op basis van haar aanhoudende groei in het horecasegment. In februari werd de nieuwe reclamecampagne 'Bier op z'n Grolsch ' gelanceerd. Begin juni werd het nieuwe Grolsch Premium Blond met een eigen campagne geïntroduceerd. In het Verenigd Koninkrijk is Grolsch in de eerste helft van 2005 terughoudend geweest in het
meegaan in de extreme prijsconcurrentie, resulterend in een negatieve volumeontwikkeling. Daarentegen vertoonden de overige kernmarkten (Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland) in de eerste helft van 2005 een groei van 12%, in lijn met de strategie van verscherpte focus.
 - Nadat in 2004 de nieuwe brouwerij is geopend en de oude brouwerij in Groenlo is gesloten, is in het eerste halfjaar van 2005 ook de oude brouwerij in Enschede-Noord gesloten. De verhuizing naar de nieuwe locatie is hiermee voltooid.

VOORUITZICHTEN VOOR 2005
 - Binnenland
De Nederlandse biermarkt zal naar verwachting ook over geheel 2005 een volumedaling laten zien. Daarbinnen verwacht Grolsch haar marktaandeel te kunnen handhaven. Ook op jaarbasis zal van hogere handelskortingen een negatief effect op omzet en winst uitgaan.
 - Buitenland
Grolsch heeft het vertrouwen dat voor het Verenigd Koninkrijk de negatieve
volumeontwikkeling tot en met juni aan het einde van het jaar zal zijn omgebogen naar een situatie van groei. De overige kernmarkten zullen naar verwachting hun groei kunnen continueren, waardoor de totale internationale activiteiten van Grolsch een duidelijke groei zullen laten zien. Het verloop van de US-dollar zal over het jaar 2005 een negatieve invloed hebben van naar schatting Euro 1,5 miljoen (voor belasting).
 - Nieuwe brouwerij
Onder meer door de gefaseerde ingebruikname van de nieuwe brouwerij in 2004 en in de eerste helft van 2005 zijn de afschrijvings- en financieringslasten over 2005 duidelijk hoger dan over 2004. Deze effecten bedragen op jaarbasis bruto naar verwachting Euro 4,8 miljoen respectievelijk Euro 0,9 miljoen. Op basis van recente ontwikkelingen is er perspectief op een hoger dan voorziene bijdrage uit de verkoop van de oude brouwerij Enschede-Noord.
 - Prognose
Koninklijke Grolsch N.V. verwacht in 2005 haar marktpositie voor het totaal van haar kernmarkten te verbeteren. Voor Nederland zal de druk op het netto prijsniveau zich ook in het tweede halfjaar laten gelden. Daarnaast zijn er extra marketinginspanningen voor de ondersteuning van de introducties van Grolsch Premium Blond en het PerfectDraft thuistapsysteem. De totale nettowinst zal, inclusief de verwachte opbrengst van de verkoop van de oude Enschedese brouwerij, naar verwachting lager zijn dan het voorgaande jaar (2004: Euro 20,6 miljoen). De onzekere marktomstandigheden en het feit dat de opbrengst van de oude brouwerij nog niet definitief bepaald is, maken dat het op dit moment niet mogelijk is een exactere indicatie voor het gehele jaar af te geven.

bron:Grolsch