Vandaag heeft de Commissie Gelijke Behandeling twee oordelen uitgebracht over vakkenvullers bij supermarkten. In beide zaken het ging om de vraag of het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract als hulpkracht van een jongere bij een supermarkt, leeftijdsdiscriminatie oplevert. In een zaak concludeerde de Commissie dat leeftijd geen rol heeft gespeeld; in de andere zaak was volgens de Commissie wel sprake van verboden leeftijdonderscheid.

In de eerste zaak is er bij het supermarktconcern een reorganisatie gaande. In dat kader is er met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen waarin is opgenomen dat tijdelijk arbeidscontracten niet meer worden verlengd. Dit speelt onder meer bij hulpkrachten. De klacht van een medewerkster dat haar geen nieuwe contract is aangeboden vanwege haar leeftijd, acht de Commissie dan ook niet gegrond. In de tweede zaak ligt het anders. Daarbij staat het vast dat de leeftijd van de medewerker de reden was om zijn contract niet te verlengen. In zijn getuigschrift is dit letterlijk opgenomen. Het argument van de supermarkt dat de kosten anders te hoog worden, gaat niet op. In lijn met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg kunnen zuiver financiële argumenten nooit een voldoende rechtvaardiging zijn voor het maken onderscheid op een van de non-discriminatiegronden. De noodzaak voor het bedrijf om een flexibel personeelsbestand te hebben is volgens de Commissie in dit geval onvoldoende onderbouwd. Bovendien is op andere manieren deze flexibiliteit ook te bereiken. Nu goede argumenten voor het leeftijdonderscheid ontbreken, maakt de supermarkt zich schuldig aan leeftijddiscriminatie. In zijn algemeenheid: advies Op verzoek van de CNV jongerenorganisatie brengt de Commissie eind dit jaar een algemeen advies uit over het selectief niet verlengen van arbeidscontracten aan jongeren door supermarkten. Deze problematiek wordt door de CNV jongerenorganisatie gezien als een algemeen probleem. De Commissie betrekt bij dit onderzoek alle groepen participanten in de levensmiddelenbranche om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de voorgelegde problematiek.

Bron: CGB