De vier samenwerkende polder gemeenten in Noord Holland hebben een nieuwe basis van samenwerking gevonden. Afge-sproken is dat voortaan per onderwerp gekeken zal worden of samenwerking tussen "de vier" de beste oplossing is. Wanneer dat het geval is worden er per onderwerp afspraken vastgelegd in een basisdocument.

Basis voor die afspraken is het document  "basisuitgangspunten samenwerking ge-meenten Beemster, Graft- De Rijp, Schermer en Zeevang" dat door de  vier colleges is vastgesteld en dat binnenkort aan de vier gemeenteraden wordt aangeboden. Tot het moment van afspraken vastleggen in het basisdocument is er sprake van een meer vrijblijvende houding ten opzichte van elkaar.

Met deze nieuwe basisuitgangspunten wordt afscheid genomen van het uitgangspunt dat samenwer-king altijd eerst binnen "de vier" gezocht zou worden. Tevens worden "overkoepelende" bestuurlijke aansturingsorganen afgebouwd. Per onderwerp zal de bestuurlijke bemoeienis worden georgani-seerd door middel van een portefeuillehoudersoverleg. Besluitvorming zal in de afzonderlijke colle-ges en raden plaatsvinden. 

Op dit moment werken "de vier" samen op het gebied van Sociale Zaken en Ouderenbeleid (in "Aan-genaam" ). Beemster, Graft- De Rijp en Schermer werken daarnaast ook samen op het gebied van Recreatie en Toerisme ( "Land van Leegwater"). Voor deze samenwerkingsverbanden zijn destijds basisdocumenten vastgesteld en verandert er dus feitelijk niets.
Beemster, Graft- De Rijp, Schermer en Zeevang werken daarnaast ook samen in een projectorgani-satie aan de voorbereidingen op de invoering  van de WMO en zijn daarbij aangewezen als proeftuin voor het ministerie van VWS. Bij de implementatie van de uitvoeringsorganisatie zal een basisdocu-ment geschreven worden.

Buiten de gebieden waarop al wordt samengewerkt zijn er nog drie nieuwe onderwerpen voor sa-menwerking nader uitgewerkt. Het gaat hierbij om Informatisering & Automatisering (I&A), Perso-neelszaken (PZ) en Bouw- en Woningtoezicht (BWT).
Ten aanzien van I&A moet helaas geconstateerd worden dat de investeringen die noodzakelijk zijn om op eenzelfde technische lijn te komen, te groot zijn om binnen de huidige financiële positie van de vier gemeenten op te kunnen vangen.
Een samenwerking op het gebied van PZ lijkt alle kans van slagen te hebben. Binnenkort zal daarom een basisdocument PZ aan de colleges aangeboden worden waarna (naar verwachting) uiterlijk 1 januari 2006 de feitelijke samenwerking een feit kan zijn.

Ook op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) liggen er kansen voor samenwerking. Het gaat daarbij om een gebied dat breder is dan BWT alleen, ook civiele techniek, milieu, vergunning-verlening en handhaving worden daarbij betrokken. Gezien de omvang (ca 20 fte) en de gevoeligheid van het onderwerp wordt  er een externe projectleider aangetrokken. Deze projectleider krijgt de op-dracht om voor het einde van 2005 een basisdocument te leveren waarbij de volgende uitgangspun-ten gelden:
* De afdelingen BWT van Graft- de Rijp en Schermer en de Technische Dienst van Beemster en Zeevang gaan op in à©à©n gezamenlijke, nieuw te ontwerpen organisatie;
* Deze nieuwe samenwerkingsorganisatie zal op à©à©n plaats gehuisvest worden.

bron:Gemeente Schermer