Door de invoering van een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn in Nederland gaan er per 1 december 2005 nieuwe aanbestedingsregels gelden. Een daarvan is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten dat de ministers van VROM, V&W, LNV en de staatssecretaris van Defensie uitgewerkt hebben in een nieuw reglement voor bouwwerken: het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

Het ARW 2005 vervangt het ARW 2004 dat destijds werd opgesteld om aan te sluiten bij de aanbevelingen uit het eindrapport van de Parlementaire Enquàªtecommissie
Bouwnijverheid. Het ARW 2005 is een stapsgewijze uitwerking van het  Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. De sterke punten van het ARW 2004, namelijk het praktische gehalte en de helderheid van zorgvuldig uitgeschreven
aanbestedingsprocedures, zijn in het ARW 2005 gehandhaafd. Verder is aangesloten bij de tekst van het Besluit.

Wijzigingen
De wijzigingen in het reglement ten opzichte van het ARW 2004 komen primair voort uit de nieuwe mogelijkheden van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Er zijn enkele nieuwe procedures toegevoegd zoals de 'concurrentiegerichte dialoog' en de procedure voor het gunnen van opdrachten op basis van raamovereenkomsten. Verder is in een aantal procedures de mogelijkheid opgenomen om de aanbesteding af te sluiten met een elektronische veiling. Ook zijn er kortere termijnen mogelijk  wanneer gekozen wordt voor elektronisch aankondigen en elektronisch beschikbaar stellen van de bestekken.

Eà©n stelsel
De vier bouwministeries hebben besloten het ARW 2005 te gaan gebruiken. De overige overheden kunnen het ARW 2005 op vrijwillige basis hanteren. De verwachting is dat dit ook zal gebeuren met als wenselijk gevolg dat ondernemers met à©à©n stelsel worden geconfronteerd.          

Werkgroep
Het ARW 2005 is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende publieke opdrachtgevers, zoals de vier bouwdepartementen (VROM, V&W, Defensie, LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en enkele grote gemeenten. Ook het ministerie van EZ was vertegenwoordigd in de werkgroep. Onder de coà¶rdinatie van de Regieraad Bouw heeft een tweetal consultaties van de sector plaatsgevonden, de eerste over de procedure van de 'concurrentiegerichte dialoog', de tweede over het ARW 2005 als geheel.

Tijdelijke situatie
Op dit moment wordt een nieuw juridisch kader voor aanbestedingsregels ontwikkeld dat naar verwachting in 2007 in werking zal treden. Dat nieuwe kader zal gevolgen hebben voor het ARW 2005.  De bedoeling is om dan het ARW 2005 om te zetten in  een binnen dat juridisch kader passend aanbestedingsinstrument, zodat praktische aanbestedingsregels beschikbaar zullen blijven.

bron:VROM