Personen met de nationaliteit van EU- of EER-lidstaat of Zwitserland die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven, moeten zich vanaf 1 mei 2006 inschrijven bij deIND. Zij hoeven geen bewijs van rechtmatig verblijf meer aan te vragen en krijgen ook geen verblijfsdocument meer. Zij ontvangen een bewijs dat zij aan de inschrijfplicht hebben voldaan (verklaring van inschrijving). Bij de inschrijving worden nog wel bewijzen gevraagd waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan. Die zijn afhankelijk van het doel waarvoor zij in Nederland willen verblijven, zoals werkzoeker, werknemer, zelfstandige, student, economisch niet-actieve, of als familielid van een dergelijke persoon. Nieuw is het recht van duurzaam verblijf. Dat wordt als regel automatisch verkregen na
vijf jaren ononderbroken rechtmatig verblijf. Als bewijs van dat recht wordt op aanvraag nog wel een verblijfsdocument afgegeven: de duurzame verblijfskaart.
Een en ander is het gevolg van een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 naar aanleiding van de implementatie van de Europese richtlijn over de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten door burgers vande Europese Unie en hun familieleden. Het aangepaste besluit is op 29 april 2006 in werking getreden. Gezinsleden die zelf niet de nationaliteit van een EU of EER land of Zwitserland hebben, moeten nog wel een aanvraag om toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht indienen. Aan personen met de nationaliteit van Polen, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië en Slowakije kan nog wel een bewijs van rechtmatig verblijf of een verblijfsdocument worden verstrekt zolang Nederland de arbeidsmarkt nog niet helemaal heeft opengesteld voor die personen. Deze personen zijn niet verplicht om dat bewijs of document aan te vragen, maar zij mogen dat wel. Als zij van die mogelijkheid geen gebruik maken, moeten zich nog wel inschrijven bij de IND.

bron:MinJus