In stadswijken waar de leefbaarheid steeds meer in het geding komt, gaat het kabinet met bestuurders van grote gemeenten op een nieuwe manier samenwerken.  Het kabinet heeft met acht steden afspraken gemaakt om nieuwe bestuurlijke coalities te smeden die gezamenlijk de leefbaarheid moeten verbeteren.  Als gevolg van de geconcentreerde aanwezigheid van vele maatschappelijke problemen in achterstandswijken, zoals criminaliteit, schooluitval, slechte woningen en woonvoorzieningen en  werkeloosheid is zo'n nieuwe coalitie tussen lokale partijen, ondersteund door meerdere ministeries, noodzakelijk. Vandaag hebben minister Dekker (VROM) en minister Pechtold (BVK) daarvoor een overeenkomst getekend mede namens de premier en de bewindslieden van BZK, VWS, SZW, LNV, EZ, OC&W, Justitie en Vreemdelingenzaken & Integratie.

Het kabinet gaat - indien nodig - knellende regelgeving aanpassen of buiten toepassing verklaren. Daarnaast stelt het kennis en kunde beschikbaar om de partijen in de wijken te helpen. In acht pilotwijken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zaandam, Den Helder, Heerlen en Hengelo komt een 'nieuwe vitale coalitie' om obstakels en belemmeringen weg te nemen. Hierbij is de oplossing voor de problemen in de wijk leidend. Iedere wijk krijgt een ambassadeur van het Rijk, een ambassadeur van de gemeente en een onafhankelijke derde, die met 'kan niet' geen genoegen nemen.

Deze aanpak staat niet op zichzelf. Ook bestaat de 56-wijkenaanpak van minister Dekker die zich richt op fysieke herstructurering. Hiermee worden inmiddels successen geboekt. In de afgelopen vijf jaar hebben de steden zich positief ontwikkeld. Vergeleken met de rest van het land wonen hier nu meer hoger opgeleiden en is de inkomenspositie verbeterd. Ook neemt het aandeel koopwoningen in de nieuwbouw relatief sneller toe en is de grote vlucht uit de stad nagenoeg tot stilstand gebracht. Toch is hierbij op een fundamenteel probleem gestuit. Beslissingen die de leefbaarheid van wijken raken, worden op veel verschillende niveaus door veel verschillende partijen genomen. Elk met hun eigen interne logica, hun eigen procedures, hun eigen doorlooptijden en hun eigen doelen en belangen. Hoewel de intenties goed zijn werken partijen daardoor soms langs elkaar heen. Of, wat nog veel erger is, elkaar tegen.
De praktijk leert dat het Rijk, gemeenten en andere lokale partijen veel sterker en nauwer moeten samenwerken zodat wonen, werken, leren, welzijn en veiligheid in samenhang worden aangepakt. Afhankelijk van de lokale situatie in de acht pilotwijken stimuleert het kabinet nieuwe vitale coalities in gemeenten tussen scholen, bedrijven, corporaties en welzijnsorganisaties. Het belang van dit programma overstijgt deze acht wijken en het kabinet verwacht dat de lessen van de acht wijken ook veel breder toepasbaar zullen zijn.

Als er sprake is van knellende regelgeving bestaat de aanpak uit drie stappen. Eerst brengen de betrokken lokale partijen de problemen in kaart. Vervolgens zoeken zij binnen de bestaande mogelijkheden in lokale en nationale wet- en regelgeving naar specifieke maatregelen voor het probleem. Als het probleem dan nog niet opgelost kan worden staat het Rijk een afwijking van regelgeving toe.

bron:VROM