De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt boetes op van in totaal ruim EUR 3 miljoen aan negen fabrikanten van prefab betonnen heipalen en ruim EUR 2 miljoen aan drie fabrikanten van kanaalplaatvloeren. De hoogste individuele boete bedraagt ruim EUR 1 miljoen. De NMa legt de boetes op wegens overtreding van de Mededingingswet. De sancties komen voort uit informatie die bij de NMa binnenkwam na de oproep van de NMa en het kabinet aan bouwondernemingen om 'schoon schip' te maken. Daarnaast is bewijsmateriaal uit andere bronnen vergaard.

Prefab betonnen heipalen
De NMa acht bewezen dat negen ondernemingen die prefab betonnen heipalen produceren in elk geval in de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 2001 periodiek bijeenkwamen om hun individuele productie- en afzetvolume van heipalen in Nederland onderling af te stemmen. Tijdens de sanctieoplegging is gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat door acht van de ondernemingen aan de NMa is overhandigd in het kader van een clementieverzoek.
Prefab kanaalplaatvloeren
Bij de drie ondernemingen die kanaalplaatvloeren produceren, stelt de NMa vast dat zij vanaf 1 januari 1998 tot en met maart 2003 periodiek bijeenkwamen om hun individuele afzetvolume van kanaalplaatvloeren in Nederland onderling af te stemmen. Het feit dat de overtreding lang is voortgezet, heeft tot hogere boetes geleid. De betrokken ondernemingen hadden zich meer dan ooit kunnen realiseren dat hun gedrag verboden was, ook gezien het onderzoek van de NMa naar (structurele) overtredingen van de Mededingingswet in de bouwsector. Tijdens de sanctieoplegging is gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat door drie van de ondernemingen aan de NMa is overhandigd in het kader van een clementieverzoek.
Versnelde sanctieprocedure
De NMa heeft in november 2005 tegen de betrokken ondernemingen rapport opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de deelsectoren prefab betonnen heipalen en kanaalplaatvloeren van de betonsector. Voor de totstandkoming van de boetebesluiten heeft de NMa een versnelde sanctieprocedure gevolgd om de bedrijven in staat te stellen snel 'schoon schip' te maken. Deze procedure hield in dat de bedrijven niet individueel werden gehoord, maar hun zienswijze op de rapporten collectief naar voren hebben gebracht via hun vertegenwoordiger, de heer drs. J.C. Blankert. Alle bedrijven die bij de overtreding in de deelsectoren prefab betonnen heipalen en kanaalplaatvloeren waren betrokken, hebben gekozen voor deelname aan deze versnelde sanctieprocedure. De NMa heeft de boetes van
deze bedrijven, vanwege hun deelname aan de versnelde sanctieprocedure, verminderd met 15%. De bedrijven moeten de opgelegde boetes binnen dertien weken betalen. Inmiddels is reeds bijna EUR 2 miljoen van de boetes betaald, en is betalingszekerheid gesteld voor ruim EUR 1 miljoen. De boetes die de NMa int, gaan naar de schatkist.
Voortgang onderzoeken bouw
Tot op heden heeft de NMa aan ruim 1460 ondernemingen in de bouw en daaraan verwante sectoren rapporten toegestuurd met een vermoeden van overtreding van de Mededingingswet. Dit betreft onder meer de sectoren Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW), de Installatiebranche, de betonnen straatstenensector, kabel- en leidingwerken, de groenvoorzieningensector en de Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U). Aan ongeveer 1240 van deze (bouw)bedrijven zijn inmiddels binnen de daarvoor speciaal opengestelde versnelde procedures sancties opgelegd. Het totale boetebedrag bedraagt circa EUR 225 miljoen. Tegen ondernemingen die niet deelnemen aan de versnelde procedure, is inmiddels een reguliere sanctieprocedure gestart. De besluiten in deze reguliere procedures volgen vóór het einde van dit jaar.
De NMa blijft toezicht houden op de naleving van het kartelverbod in de bouwsector.
Ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa en een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen bedrijven boete-immuniteit of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen indien zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: [email protected].

bron:NMA