De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft 69 ondernemingen in de sector kabel- & leidingwerken in totaal beboet voor ruim EUR 11 miljoen wegens een overtreding van de Mededingingswet. Daarnaast zijn boetes opgelegd aan 54 ondernemingen die actief zijn in de sector van de groenvoorziening. De boetes voor deze bedrijven bedragen in totaal ruim EUR 3 miljoen. De opgelegde boetes variëren per onderneming van bijna EUR 1.400 tot EUR 2,6 miljoen in de sector kabel- & leidingwerken en van ruim EUR 1.100 tot ruim EUR 356.000 in de groenvoorziening. De sancties komen voort uit informatie die bij de NMa binnenkwam na de oproep van de NMa en het kabinet aan bouwondernemingen om 'schoon schip' te maken. Daarnaast is bewijsmateriaal uit andere bronnen vergaard.

Kabel- en leidingleggers
De betrokken kabel- en leidingenleggers hebben in de periode van 1 januari 1998 tot eind 2001 in wisselende samenstelling overleg gevoerd voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen van kabel- en leidingwerken. Deze overleggen hingen met elkaar samen en vormden één landelijk dekkend systeem. Dit systeem was erop gericht de opdrachten onderling te verdelen en het inschrijfgedrag af te stemmen. De beboete ondernemingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de ondernemingen die ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen aanleggen, aansluiten, vervangen en onderhouden. Via deze kabels en leidingen worden gassen, vloeistoffen en elektriciteit getransporteerd en wordt ook telecommunicatie en de doorgifte van radio- en televisiesignalen verzorgd. Daarnaast plaatsen of vervangen deze ondernemingen ook meters, zoals water-, gas- en elektriciteitsmeters. Tijdens de sanctieoplegging is gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat door 22 ondernemingen in de sector aan de NMa is overhandigd in het kader van een clementieverzoek.
Groenvoorziening
De NMa heeft tevens boetes opgelegd aan 54 ondernemingen die actief zijn in de sector groenvoorziening. De NMa acht bewezen dat deze ondernemingen in de periode januari 1998 tot eind 2001 in wisselende samenstelling hebben deelgenomen aan overleg voorafgaande aan aanbestedingen van groenvoorzieningswerken. Dit overleg had als doel het werk onderling te verdelen en het inschrijfgedrag af te stemmen.  Onder groenvoorzieningswerken wordt onder meer verstaan advies en ontwerp van groenaanleg, de aanleg en het onderhoud van groen, het aanbrengen van afrastering en beschoeiing en het uitlenen van werknemers voor groenvoorzieningswerkzaamheden. In de groenvoorzieningssector hebben 13 ondernemingen een clementieverzoek ingediend.
Versnelde sanctieprocedure
De NMa heeft in november 2005 tegen de betrokken ondernemingen rapport opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de sector kabel- en leidingwerken en de sector groenvoorziening. Voor de totstandkoming van de boetebesluiten heeft de NMa een versnelde sanctieprocedure gevolgd om de ondernemingen in staat te stellen snel 'schoon schip' te maken. Deze procedure hield in dat de ondernemingen niet individueel werden gehoord, maar dat hun zienswijze op de rapporten collectief naar voren is gebracht via hun vertegenwoordigers, de heer J.C. Blankert (kabel- en leidingleggers) en de heer H.Ph.H. Haverkort, voorzitter van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Ruim 90% van de betrokken ondernemingen heeft gekozen voor deelname aan deze versnelde
sanctieprocedures. De NMa heeft de boetes van deze ondernemingen verminderd met 15% wegens deelname aan de versnelde procedure. De ondernemingen moeten de opgelegde boetes binnen dertien weken betalen. Inmiddels is reeds voor ruim EUR 11 miljoen van de boetes betaald, dan wel gegarandeerd. De boetes die de NMa int gaan naar de schatkist.
Voortgang onderzoeken bouw
Tot op heden heeft de NMa aan ongeveer 1450 ondernemingen in de bouw en daaraan verwante sectoren rapporten toegestuurd met een vermoeden van overtreding van de Mededingingswet. Aan ongeveer 650 van deze (bouw)bedrijven zijn inmiddels sancties opgelegd. De toezichthouder verwacht het merendeel van de boetebesluiten in de versnelde procedures uiterlijk in juli te nemen. Dit betekent dat de versnelde procedures voor alle deelsectoren in de bouw inmiddels zijn afgerond of zich in de afrondende fase bevinden. Het is dan ook niet meer mogelijk voor ondernemingen om zich, voorzover zij dit nog niet hadden gedaan, alsnog aan te melden voor deelname aan een versnelde sanctieprocedure. De besluiten in de reguliere procedures, die inmiddels voor alle deelsectoren zijn
opgestart, volgen vóór het einde van het jaar.  De NMa blijft toezicht houden op de naleving van het kartelverbod in de bouwsector. Ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de informatielijn van de NMa (0800-0231885). Ondernemingen die informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest kunnen een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen ondernemingen boete-immuniteit of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen. Voorwaarde is dat ondernemingen zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700.
bron:NMA