De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft ruim 570 ondernemingen in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) in totaal beboet voor bijna EUR 70 miljoen wegens een overtreding van de Mededingingswet. De opgelegde boetes per onderneming variëren sterk; de hoogste individuele boete bedraagt ruim EUR 11 miljoen. De sancties komen voort uit informatie die bij de NMa binnenkwam na de oproep van de NMa en het kabinet aan bouwondernemingen om 'schoon schip' te maken. Daarnaast is bewijsmateriaal uit andere bronnen vergaard.

Burgerlijke en utiliteitsbouwers
De betrokken ondernemingen, die actief zijn in de nieuwbouw en het onderhoud van gebouwen, hebben in de periode van 1 januari 1998 tot eind 2001 voorafgaande aan aanbestedingsprocedures gezamenlijk hun biedgedrag afgestemd. Daarnaast stelden zij gezamenlijk een rekenvergoeding vast waarmee de inschrijfcijfers van de biedende bedrijven werden verhoogd. Tijdens de sanctieoplegging is gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat door meer dan 200 ondernemingen in de sector aan de NMa is overhandigd in het kader van een clementieverzoek.
Versnelde sanctieprocedure
De NMa heeft in september 2005 tegen de betrokken ondernemingen rapport opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de B&U-sector. Voor de totstandkoming van de boetebesluiten heeft de NMa een versnelde sanctieprocedure gevolgd om de ondernemingen in staat te stellen snel 'schoon schip' te maken. Deze procedure hield in dat de ondernemingen niet individueel werden gehoord, maar dat hun zienswijze op de rapporten collectief naar voren is gebracht via hun vertegenwoordiger de heer drs. J.C. Blankert. Ruim 90% van de betrokken ondernemingen heeft gekozen voor deelname aan deze versnelde sanctieprocedure. De NMa heeft de boetes van deze ondernemingen verminderd met 15% wegens deelname aan de versnelde procedure. De ondernemingen moeten de opgelegde boetes binnen dertien weken betalen. Inmiddels is reeds ruim EUR 28 miljoen van de boetes betaald, en is betalingszekerheid gesteld voor ruim EUR 22 miljoen. De boetes die de NMa int gaan naar de schatkist.
Voortgang onderzoeken bouw
Tot op heden heeft de NMa aan ongeveer 1450 ondernemingen in de bouw en daaraan verwante sectoren rapporten toegestuurd met een vermoeden van overtreding van de Mededingingswet.
Aan ongeveer 1230 van deze (bouw)bedrijven zijn inmiddels sancties opgelegd. Hiermee is het merendeel van de versnelde sanctieprocedures afgerond. De besluiten in de reguliere procedures, die inmiddels voor alle deelsectoren zijn opgestart, volgen vóór het einde van dit jaar. De NMa blijft toezicht houden op de naleving van het kartelverbod in de bouwsector. Ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de informatielijn van de NMa (0800-0231885).
Ondernemingen die informatie
doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest kunnen een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen ondernemingen boete-immuniteit of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen. Voorwaarde is dat ondernemingen zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700.
bron:NMa