De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft het lopende onderzoek naar mogelijk concurrentiebeperkend gedrag van de Nederlandse energieleveranciers beëindigd. Het onderzoek heeft geen concreet bewijs opgeleverd van een overtreding van de Mededingingswet.

De NMa heeft het onderzoek in de energiesector onder meer toegespitst op aanbestedingen van elektriciteit mede op basis van signalen van Nederlandse gemeenten. Diverse gemeenten gaven aan dat bij openbare aanbestedingen voor elektriciteit slechts een zeer beperkt aantal energiebedrijven reageerden. De NMa heeft bij haar onderzoek betrokken dat het lage aantal inschrijvingen ook verklaard kan worden uit het gebrek aan ervaring van partijen en de complexiteit van bestekken bij gemeentelijke aanbestedingen alsmede de administratieve problemen rondom het switchen en de facturering. Deze administratieve problemen hadden deels te maken met de overgang naar een geliberaliseerde energiemarkt.

Gegeven de structuur van de Nederlandse energiemarkt met een beperkt aantal spelers en de daarin aanwezige overlegstructuren blijft de NMa deze sector nauwlettend volgen. Mocht de NMa in de toekomst nieuwe informatie ontvangen, dan kan de NMa besluiten het onderzoek te heropenen. De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), een kamer van de NMa, houdt toezicht op de naleving van de elektriciteits- en gaswetgeving.

De NMa is in juni 2004 een onderzoek gestart naar mogelijke mededingingsbeperkende afspraken tussen energiebedrijven naar aanleiding van signalen uit de markt. In juli 2004 heeft de NMa bij verschillende elektriciteitsleveranciers bedrijfsbezoeken afgelegd. In de loop van het onderzoek heeft de NMa gesprekken gevoerd met diverse marktpartijen.

bron:NMA