De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) start een sanctieprocedure tegen zo'n 700 bouwbedrijven die actief zijn in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) wegens overtreding van het kartelverbod. Om de zaken adequaat en voortvarend af te kunnen ronden, hanteert de NMa een versnelde procedure. Dit deed zij eerder voor de kartelstructuren in de grond-, wegen- en waterbouw (GWW) en in de installatiebranche.

Het onderzoek van de NMa heeft geleid tot het opmaken van een rapport tegen de bedrijven, die actief zijn in de nieuwbouw en het onderhoud van gebouwen. De NMa vermoedt dat zij tussen 1998 en 2002 hebben deelgenomen aan een kartelstructuur. Volgens het rapport stemden zij, voorafgaande aan aanbestedingsprocedures, gezamenlijk hun biedgedrag af en stelden zij gezamenlijk een rekenvergoeding vast waarmee de inschrijfcijfers van de biedende bedrijven werden verhoogd.

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op informatie van ongeveer 230 bedrijven die zich vrijwillig bij de NMa meldden in het kader van de clementieregeling. Uit deze informatie en het onderzoek van de NMa zijn bewijzen tegen de andere bedrijven naar voren gekomen, waarmee het totaal op ongeveer 700 bedrijven komt. De 230 bedrijven die voor clementie in aanmerking komen, krijgen een boetevermindering van 30 tot 50 procent. Daarbij wordt rekening gehouden met de waarde van de informatie die de clementieverzoekers hebben aangeleverd. Daarnaast waren er ongeveer 25 bedrijven die zich met een clementieverzoek hebben gemeld, maar waarvan het verzoek niet is ingewilligd, omdat de verstrekte informatie te summier was.

De bouwbedrijven krijgen nu de gelegenheid om deel te nemen aan de versnelde sanctieprocedure. Zij hebben tot 14 oktober 2005 de tijd om zich aan te melden voor de versnelde sanctieprocedure. Om hen hiertoe te stimuleren, geeft de NMa een boetevermindering van 15% aan bedrijven die deelnemen aan het versnelde traject.

De NMa kiest voor een versneld sanctietraject om te voorkomen dat de NMa en de sector verwikkeld raken in jarenlang slepende procedures. Daarnaast streeft de toezichthouder ernaar om via een voortvarende afhandeling van het onderzoek en de snelle sanctieprocedure bij te dragen aan een cultuuromslag in de sector. Zo kunnen alle betrokken bouwbedrijven snel ´schoon schip' maken.

In de versnelde sanctieprocedure zal de heer drs. J.C. Blankert namens de bedrijven generieke argumenten aanvoeren die voor de sanctieoplegging van belang zijn. Daarna beslist de Raad van Bestuur van de NMa op basis van het rapport en de ingebrachte zienswijze over de sancties die per bouwbedrijf worden opgelegd.

De NMa geeft in 2005 prioriteit aan de bouwsector, zoals aangekondigd in de NMa-agenda 2005. Naast de bouwbedrijven in de GWW-sector, de installatiebranche en de B&U-sector neemt zij ook andere deelsectoren in de bouw onder de loep. Dit najaar maakt zij onder meer de uitkomsten bekend van de onderzoeken naar bouwbedrijven die zich bezighouden met het leggen van kabels en leidingen en het vervaardigen van verschillende betonproducten. Tot op heden heeft de NMa aan ongeveer 1260 ondernemingen in de bouwsector rapporten toegestuurd met een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet. Aan ongeveer 400 van deze bouwbedrijven zijn inmiddels sancties opgelegd.

bron:NMA