Er is nog geen resultaat bij de onderhandelingen over de CAO Rabobank. Een nieuwe afspraak over pensioenen is ingewikkeld. Het is onduidelijk welke gevolgen het gekrakeel in Den Haag voor afspraken over arbeidsongeschiktheid heeft. Er zijn wel stappen gemaakt over de onderwerpen inzetbaarheid, naleving CAO en vakbondsfaciliteiten.

Op 9 juni jongstleden is er onderhandeld over een CAO Rabobank, helaas zonder resultaat. Het kabinet wil dat iedereen gaat werken tot 65 jaar. Prepensioen is als collectieve pensioenvoorziening, dus voor iedereen hetzelfde niet meer mogelijk. CNV Dienstenbond vindt dat je medewerkers de mogelijkheid moet bieden om er toch eerder uit te gaan als zij dat zelf willen.

Maar wij willen ook dat medewerkers in plaats daarvan ervoor kunnen kiezen om er tussentijds een tijdje uit te gaan. De verwachting is dat ouderen er graag eerder uit willen, terwijl jongeren er misschien liever tussentijds een tijdje uit willen. Gelet op de nieuwe fiscale regelingen is dat heel ingewikkeld en zijn wij er nog niet uit. Voor CNV Dienstenbond is het in ieder geval duidelijk dat wij vinden dat er voor iedereen een keuze moet zijn. Daarenboven hebben wij wederom ingebracht dat wij het belangrijk vinden dat medewerkers met 40 dienstjaren met pensioen kunnen.

De WAO zou ophouden te bestaan en er zou een nieuwe regeling komen, met als doel het aantal arbeidsongeschikten te laten afnemen. Op basis van het wetsvoorstel is er tot nu toe met de Rabobank gesproken over het onderwerp arbeidsongeschiktheid. Doel daarbij is om medewerkers zoveel als mogelijk aan het werk te houden. Echter in Den Haag is een discussie opgelaaid of die nieuwe regeling er wel moet komen, want het aantal arbeidsongeschikten is al flink gedaald. Reden om nu even niet verder te praten over dit onderwerp.

Inzetbaarheid wordt heel belangrijk de komende jaren. Alles zal er wat CNV Dienstenbond betreft op gericht moeten zijn om medewerkers aan het werk te houden. Wij hebben daarover een paar zaken afgesproken die wij in ieder geval nu in de CAO willen opnemen:

het blijven volgen van Performance Management;
in de POP-gesprekken echt aandacht besteden aan ontwikkeling, ook in het kader van Performance Management;
leidinggevenden worden onder andere beoordeeld op inzetbaarheid van de medewerkers;
mogelijkheden bieden om er eerder uit te gaan, al dan niet in deeltijd;
de mogelijkheid van loopbaanombuiging zonder dat het arbeidsvoorwaardelijke gevolgen heeft. Daarenboven zullen wij in een werkgroep verder nadenken hoe wij de cultuur zo kunnen veranderen dat loopbaanombuiging een kans en geen bedreiging is;
het actief aanbieden van een periodieke loopbaancheck;
het handhaven van het Sociaal Statuut, dat wil zeggen dat medewerkers bij boventalligheid van baan naar baan bemiddeld worden.
Op termijn willen wij ook het volgende in de CAO opnemen:

afspraken over scholing en stageplaatsen;
aandacht geven aan door ervaring opgedane competenties, naast aandacht voor diploma's
ontwikkelen van beleid, dat rekening houdt met de levensfase waarin medewerkers zich bevinden;
het "loopbaanrefreshment", waarbij met medewerkers wordt gesproken over hun loopbaan en hoe die "ververst" kan worden;
doelgroepenbeleid, dat wil zeggen aandacht besteden aan kwetsbare groepen, bijvoorbeeld arbeidsongeschikten.
Er komt een bepaling in de CAO dat de medezeggenschap de naleving van de CAO controleert. Op die manier hopen wij te voorkomen dat sommige leidinggevenden zich aan CAO-afspraken onttrekken.

Er zal getracht worden of via de link via het Rabo-web naar de CNV-site medewerkers direct op het vakbondsnieuws over de Rabobank terechtkunnen.

Over loon en looptijd is nog niet gesproken.

Op 22 juni aanstaande praten wij weer verder. Dat is het laatste overleg en dan zullen wij echt knopen moeten doorhakken. Dan is er in ieder geval ook duidelijkheid over het gekrakeel in Den Haag en zal er meer duidelijkheid zijn over pensioenen en de keuzes hierin. En vanzelfsprekend zal dan een belangrijk bespreekpunt de loonsverhoging zijn.

bron:CNV