Het kabinet volgt het advies van de commissie-Dijkstal over de beloning van politieke ambtsdragers. Het gaat daarbij onder meer om het salarisniveau, onkostenvergoedingen en inkomsten uit nevenfuncties van bestuurders. Het kabinet stuurt de reactie op het advies 'Beloningsverhoudingen politieke ambtsdragers' naar de Tweede Kamer.

Salarisstelsel
De beloningen voor politieke ambtsdragers moeten volgens het kabinet een samenhangend stelsel gaan vormen. De salarissen binnen dit beloningsgebouw zijn afgeleid van het nieuwe ministerssalaris. Het ministerssalaris geeft daarbij de norm aan als hoogste salaris in de publieke sector.
Andere voorstellen zijn onder meer:
-de indexering van de bezoldiging van alle ambtsdragers volgt de sector rijk;
-het systeem voor vaste onkostenvergoedingen wordt eenvoudiger (een vast percentage van de bezoldiging);
-fulltime bestuurders moeten hun neveninkomsten uit de publieke kas terugstorten.  
-In de marktsector wordt alles boven het maximum uit de publieke sector wegbelast.
Adviezen
Het kabinet had de commissie-Dijkstal om advies gevraagd over de relatie tussen de salarissen van ministers en staatssecretarissen en de andere politieke ambtsdragers: leden van de Eerste en Tweede Kamer, Commissarissen van de Koningin, gedeputeerden, Statenleden, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden en bestuurders van waterschappen.  Het advies verscheen in november 2005. Het was een vervolg op het eerdere advies 'Over dienen en verdienen' (april 2004) over de beloning van ministers, staatssecretarissen en de ambtelijke top.
Bron: RVD