Al jaren bereiken de Nationale ombudsman klachten over het niet naleven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van rechterlijke uitspraken. Het gaat om zaken waarin de rechter heeft bepaald dat een (nieuw) besluit moet worden genomen, maar waarin de IND kennelijk geen reden heeft gezien aan die uitspraak tijdig gevolg te geven.

Dat de IND er nog steeds niet in slaagt zich te houden aan rechterlijke uitspraken en daarmee stelselmatig een fundamenteel rechtsstatelijk beginsel veronachtzaamt, vormt naar de mening van de Nationale ombudsman reden tot ernstige zorg. Hij spreekt zijn zorgen uit in een brief aan minister Verdonk, waarin hij haar verzoekt om een gesprek.

Bron: Nationale Ombudsman