Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige fijnstofconcentratie in Nederland 10-15% lager is dan eerder werd aangenomen. De laatste jaren worden lagere concentraties gemeten, maar de Europese norm wordt in steden en langs snelwegen nog steeds overschreden.

Mede doordat de emissies verder dalen, halveert het aantal knelpunten waar in 2010 de Europese norm nog wordt overschreden ruim ten opzichte van de eerdere inzichten. Het aantal knelpunten neemt relatief sterk af doordat op veel locaties de fijnstofconcentratie net boven de norm lag. De gezondheidseffecten door fijn stof veranderen nauwelijks door deze nieuwe inzichten. Dit concludeert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een rapport over nieuwe inzichten in de omvang van de fijnstofproblematiek.
Achtergrond
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) brengt jaarlijks de actuele en toekomstige concentratieniveaus van fijn stof in kaart. Deze kaarten geven het grootschalige achtergrondniveau van fijn stof weer en zijn gebaseerd op zowel metingen als modelberekeningen. De fijnstofmetingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (dat wordt beheerd door het RIVM) vertonen de afgelopen twee jaren in de landelijke omgeving een relatief sterke concentratiedaling van circa 15%. De oorzaak van deze daling is nog niet met zekerheid vastgesteld. Wel is duidelijk dat de daling niet volledig kan worden verklaard uit de verandering in weersomstandigheden of de verandering van de emissie van
fijn stof in binnen- of buitenland.
Overige conclusies
De belangrijkste vermindering van het aantal knelpunten ten opzichte van de eerdere inzichten zijn te vinden in het landelijk gebied in zuidelijk Nederland en met name Noord-Brabant. In 2010 liggen de resterende knelpunten vooral in de grote steden in de Randstad en zuidelijk Nederland, en langs een aantal drukke snelwegen. De effectiviteit van het tot nu toe gevoerde nationale beleid (Prinsjesdagpakket Aanpak Luchtkwaliteit) blijft, zeker wat betreft het verkeersgerichte deel, even kosteneffectief als eerder werd aangegeven.
Momenteel wordt de Europese norm nog op grote schaal overschreden. Het oorspronkelijke beeld was dat dit in de komende 20 jaar nauwelijks zou veranderen. Deze verwachting is nu bijgesteld: realisatie van de Europese norm komt eerder binnen bereik. Met extra lokaal, nationaal en Europees beleid kan het fijnstofprobleem tegen 2015 zijn opgelost.
bron:MNP