De publieke omroep heeft een belangrijke taak in het mediaal ondersteunen van het leerproces van lerenden, zowel buiten als binnen de school, aldus de Onderwijsraad. In het huidige programma-aanbod is educatie echter te versnipperd en te weinig zichtbaar. Dit maakt het voor lerenden, zowel jong als oud, moeilijk via de televisie kennis en vaardigheden op te doen die aansluiten bij hun persoonlijke vraag.

De mogelijkheden die er zijn bij de omroep, ook om verbin- ding te zoeken met andere media, worden nu onvoldoende benut. Een nieuw op te richten Centrum Educatie en Media moet gaan zor- gen voor een betere aansluiting van vraag en aanbod. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Educatie en media dat vandaag aan minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van der Laan van OCW wordt aangeboden.

Nederland heeft de ambitie om tot de best presterende economieën in Europa te behoren. Om dit te kunnen bereiken moet het ontwikkelingspeil van de bevolking omhoog. Het formele leren op school legt de basis, maar ook het leren buiten de school is zeer belangrijk. Hier is een belangrijke rol wegge- legd voor de (publieke) omroep, aldus de Onderwijsraad. De raad juicht toe dat Van der Laan in haar plan Met het oog op morgen... de kijker en luisteraar centraal stelt en onderstreept dat het aanbod moet aansluiten bij de soms zeer gedifferentieerde vraag. Voor de Onderwijsraad staat daarbij voorop dat kijkers en luisteraars à³à³k lerenden zijn. De educatieve functie van de omroep moet daarom verankerd worden in het bestel. De raad gaat ervan uit dat educatie een zelfstandige functie wordt binnen de omroep.

Rol en taken van Centrum Educatie en Media
De Onderwijsraad pleit voor het instellen van een Centrum Educatie en Media omdat dit kan dienen als herkenbare organisatorische voorziening, vergelijk- baar met Kennisnet.nl in de webwereld. Het centrum krijgt onder meer als taak beloftevolle trajecten voor verschillende lerenden te identificeren vanuit de optie van mediale verrijking, en zal bijvoorbeeld ook aangeven hoe ver- schillende programma's verbonden kunnen worden met uiteenlopende leer- trajecten binnen en buiten de school. Ook het bevorderen van mogelijkheden om het educatiegebruik van verschillende media zonder `hindernissen' op elkaar te laten aansluiten zal een belangrijke taak vormen. Doelstelling is het optimaal benutten van het aanbod voor leertrajecten van diverse groepen lerenden (jongeren en ouderen).

bron:Onderwijsraad