Bij het onderzoek naar nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn wordt de komende maanden
breder gekeken naar mogelijke oplossingen voor problemen in Noord-Nederland en het
noordelijk deel van de Randstad (de Noordvleugel). Tot nu toe werden de oplossingen
gezocht in het verbeteren van de bereikbaarheid, nu zal ook worden gekeken naar andere
ruimtelijke en economische mogelijkheden. De ministerraad heeft daartoe besloten op basis van een probleemanalyse van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, mede namens minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Afgelopen zomer zijn de onderzoeken gestart die moeten leiden tot een besluit over de Structuurvisie Zuiderzeelijn. Die structuurvisie wordt opgesteld om nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn te bepalen. Hiertoe is besloten na de rapportage van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) van de Tweede Kamer. Bij de structuurvisie wordt enerzijds gekeken of de Zuiderzeelijn een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Noord-Nederland, waardoor de economie in het noorden versterkt kan worden. Anderzijds wordt uitgezocht of de Zuiderzeelijn een oplossing kan zijn voor de vervoersproblematiek van het noordelijk deel van de Randstad.Door het verschil tussen beide probleemstellingen komt uit de probleemanalyse de vraag
naar voren of een integrale oplossing in de vorm van een Zuiderzeelijn effectiever zal zijn dan het afzonderlijk oplossen van de gesignaleerde opgaven voor het Noorden en de Noordvleugel. Mede op basis van de resultaten van de probleemanalyse en de adviezen hierover door het Critical Review Team en de Commissie MER, is de conclusie getrokken om in de tweede fase van de Structuurvisie naast de Zuiderzeelijn-alternatieven ook separate oplossingen voor het Noorden en de Noordvleugel te onderzoeken. Hierbij wordt op basis van de probleemanalyse alleen voor het Noorden breder gekeken dan bereikbaarheidsalternatieven. De beide regio's worden vanzelfsprekend nog steeds in samenhang beschouwd. Het gaat dan niet alleen om de verbinding maar nadrukkelijk ook om de totale ruimtelijke werking.  De werking van de separate aanpak zal worden getoetst aan de werking van de integrale aanpak. Hierdoor kan in de structuurvisie antwoord worden gegeven op de vraag: hoe scoren de Zuiderzeelijn-alternatieven ten opzichte van de separate oplossingen ten aanzien van het bereiken van de gestelde ambities? Deze vraag zal door het kabinet in april met een concept-besluit worden beantwoord. Na inspraak en advies zal er voor de zomer nog een definitief besluit genomen worden.
bron:VenW