Invoering van een algemene ontheffing van de sollicitatieplicht voor alle werklozen van 57,5 jaar en ouder die hulpbehoevende familieleden verzorgen (mantelzorg) of vrijwilligerswerk doen, stuit op juridische bezwaren. 'Het vaststellen van een dergelijke leeftijdsgrens is willekeurig en niet objectief te rechtvaardigen', aldus het kabinet.

Ontheffing van de sollicitatieplicht wordt in de toekomst wel mogelijk op basis van de individuele situatie van iemand, schrijft het kabinet. Hiermee volgt het kabinet het advies van de SER. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat de overgangsregeling voor een specifieke groep 57,5 jarigen die sinds 1 juli geldt, niet te verruimen tot een algemene ontheffing voor mensen van 57,5 jaar en ouder. Dit is in een motie voorgesteld door de Tweede Kamerleden Smilde en Noorman-Den Uyl.

De huidige ontheffingsregeling van de sollicitatieplicht voor mensen ouder dan 57,5 jaar is een overgangsregeling. Alleen diegenen die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren, kunnen van deze regeling gebruikmaken. Deze groep was voor de herinvoering van de sollicitatieplicht in 2004 ook al vrijgesteld of had daar ernstig rekening meegehouden. Voor deze groep bestaat daarom wel een objectieve rechtvaardiging om hen als groep anders te behandelen, aldus het kabinet.

Het kabinet wil de nadere invulling van de sollicitatieplicht graag met de Tweede Kamer bespreken in het kader van de omvorming van de WW in een moderne en op werk gerichte regeling en de herziening van het ontslagrecht. De overgangsregeling die het mogelijk maakt om WW-gerechtigden te ontheffen van de sollicitatieplicht als zij op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren en zij in voldoende mate mantelzorgtaken of vrijwilligerswerk verrichten, blijft van kracht.

bron:SZW