In 2004 zijn in ons land 3 004 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Een jaar eerder waren het er nog 3 311. De daling van het aantal tienermoeders sinds 2002 houdt daarmee aan. De afname van het aantal tienergeboorten was in 2004 met ruim 9 procent sterker die van het totaal aantal geboorten (min 3 procent).

Stijgende trend voorbij
Rond 1970 kregen in ons land jaarlijks ongeveer 12 duizend meisjes jonger dan 20 jaar een kind. Sindsdien is dit aantal sterk gedaald. Deze daling is echter niet gelijkmatig verlopen. In de tweede helft van de jaren negentig bijvoorbeeld steeg het aantal tienermoeders tijdelijk weer fors. Deze trend is gekeerd door een hernieuwde aandacht voor de preventie van tienerzwangerschappen

Daling sterkst onder de allerjongsten
Preventiemaatregelen blijken het meeste effect te hebben bij de jongste meisjes. Het geboortecijfer van 19-jarigen nam in 2004 af met 7 procent, dat van 17- en 18-jarigen met 10 procent, en dat van 15- en 16-jarigen met 17 procent.

Verschil tussen allochtonen en autochtonen neemt af
De kans om tienermoeder te worden, neemt onder allochtone meisjes sinds 2001 af. Onder autochtone meisjes zette deze daling een jaar later in. In 2001 was de kans van niet-westers allochtone tienermeisjes om moeder te worden ruim 6 keer zo groot als die van autochtone tienermeisjes. In 2004 was deze kans nog 4,5 keer zo groot.

Nog grote verschillen naar generatie
De verschillen zijn vooral groot tussen de generaties niet-westerse meisjes. Zo is onder Turkse vrouwen de kans om và³à³r de 20e verjaardag moeder te worden voor de eerste generatie bijna 8 keer zo groot als voor de tweede generatie.

Voor de tweede generatie Turkse en Marokkaanse meisjes is deze kans maar iets hoger dan voor autochtone meisjes. Dit geldt ook voor meisjes met herkomst ´overig niet-westers', met ouders geboren in onder meer Afghanistan, Irak, China en Iran.

Turkse en Marokkaanse tienermoeders meestal gehuwd
Het overgrote deel van de Turkse en Marokkaanse tienermoeders is bij de geboorte van het eerste kind 19 jaar en gehuwd. Bij deze groep is de daling vooral het gevolg van uitstel van gezinsvorming. Voor Surinaamse en Antilliaanse meisjes geldt dit echter niet.

Antilliaanse meisjes van de eerste generatie lopen het grootste risico om tienermoeder te worden. De grote meerderheid van hen is alleenstaand. Onder Surinaamse meisjes van de tweede generatie ligt het aantal tienergeboorten niet veel lager dan onder de eerste generatie.

bron:CBS