Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft woensdag in de Tweede Kamer melding gemaakt van twee veiligheidsincidenten bij de politie. De voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen. B.R.Visser, heeft als reactie daarop een brief aan de korpschefs van de 25 regionale politiekorpsen en het Klpd verzonden.

Afgelopen week hebben er een tweetal incidenten plaatsgevonden, waarbij buiten diensttijd uit de auto van respectievelijk een lid van een OT en een AT dienstgoederen zijn weggenomen. Beide keren werden de goederen ontvreemd uit een afgesloten kofferbak van het voertuig. De goederen bestonden uit respectievelijk een dienstwapen en een portofoon, alsmede een aktetas met daarin gecrypteerde gegevensdragers.

De hoofdcommissaris wijst er op dat de inzet van specialistische teams, zoals arrestatieteams, observatieteams en rechercheteams, specifieke kennis en ervaring vraagt en tevens een bijzondere werkwijze van de leden van betreffende teams vergt. Onderdeel van deze werkwijze is de veilige en zorgvuldige behandeling van de beschikbare middelen, waaronder de geweldsmiddelen en de benodigde (vertrouwelijke) informatie aldus de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen. Ten behoeve van de juiste aanwending van deze
middelen, wordt er binnen de Nederlandse politie gebruik gemaakt van daartoe opgemaakte procedures, waarbinnen de werkafspraken ten behoeve van de zorgvuldige omgang met deze middelen nader kunnen worden beschreven. Algemeen geldende richtlijnen hebben daarmee hun weerslag gekregen in de werkprocessen binnen elk korps.
Naar aanleiding van de voornoemde incidenten, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten bezien of de betreffende regels met betrekking tot informatiebeveiliging en wapenbeheer afdoende zijn. Daarbij is geconstateerd dat dit het geval is, doch dat niet iedereen deze regels naleeft. De minister verzoekt het Korpsbeheerderberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen dan ook voortvarend de nodige maatregelen te treffen in het kader van de naleving van de regels met betrekking tot informatiebeveiliging en wapenbeheer.

Gezien het voorgaande vraagt de heer Visser met klem aandacht voor een juiste en stringente uitvoer van de procedures betreffende de beveiliging van informatie en wapenbeheer binnen elk korps. In het verlengde hiervan verzoekt hij zijn collegae de vigerende werkafspraken aangaande de gewenste beveiliging binnen uw korps tegen het licht te houden. Het is van belang dat ten koste van alles voorkomen wordt dat door het niet of onvoldoende naleven van de betreffende regels schade ontstaat aan lopende onderzoeken en het aanzien van de politie.
bron:NPI