Advocaten in strafzaken mogen geen afschrift van processtukken aan de media geven. Dat heeft het parlement van Nederlandse Orde van Advocaten, het College van Afgevaardigden, vorige week donderdag besloten. Volgens het College behoort het proces in de rechtszaal te worden gevoerd, en dient trail by media te worden voorkomen. 'Daarom is verstrekking van kopieën uit het procesdossier aan de media niet toegestaan.

Dit geldt niet slechts voor strafrechtsadvocaten, maar ook voor andere advocaten die op enigerlei wijze beschikken over stukken uit het strafdossier,' aldus de toelichting op de nieuwe gedragsregel. Nu is het op basis van tuchtrechtspraak toelaatbaar om journalisten kopieën uit het strafdossier te geven, zij het onder strikte voorwaarden. Die voorwaarden worden niet altijd in acht genomen. Mede daarom heeft het bestuur van de Orde, de Algemene Raad, voorgesteld om de regels te verscherpen. Het College van Afgevaardigden heeft daarmee nu ingestemd.

Het verbod afschriften uit het strafdossier te verstrekken aan de media kan in bijzondere gevallen uitzondering lijden, namelijk indien 'sprake is van ernstige schending van de belangen van de cliënt als kennelijk gevolg van door anderen aan de zaak gegeven ruchtbaarheid.' In een zodanig geval zal voor de advocaat duidelijk moeten zijn dat de tuchtrechter, later oordelend, 'hoogstwaarschijnlijk het belang van de cliënt zwaarder zal laten wegen dan andere gerechtvaardige belangen'. De nieuwe regeling laat onverlet dat advocaten media te woord mogen staan. Daarbij neemt de advocaat de belangen van zijn cliënt in acht naast de gerechtvaardigde belangen van andere betrokkenen bij het strafproces. De advocaat verstrekt geen informatie zonder toestemming van de cliënt en vermijdt misverstand over de hoedanigheid waarin hij optreedt.

Onder processtukken worden verstaan door politie en justitie aan de verdediging ter
beschikking gestelde processen-verbaal, rapporten en soortgelijke stukken, alsmede
afschriften van bij anderen dan de cliënt inbeslaggenomen stukken. Pleitnota's en
van de cliënt zelf afkomstige stukken vallen niet onder het begrip processtuk en
mogen dus wel aan de media worden verstrekt.

bron:Orde van Advocaten