Huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder hebben minder inkomen dan huishoudens met een jongere kostwinner. In 2004 bedroeg het inkomensverschil na correctie voor grootte en samenstelling van het huishouden 6 procent. Ouderen hebben de laatste jaren wel een deel van hun inkomensachterstand ingelopen.

Minder inkomen dan 65-minners
Het besteedbaar inkomen van huishoudens met ouderen is geringer dan dat van jongere huishoudens. In 2004 hadden huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder een inkomen van ruim 23 duizend euro. Dat was bijna 23 procent minder dan het inkomen van huishoudens met een kostwinner tot 65 jaar.

Het inkomen van huishoudens met ouderen lag in 2004, gecorrigeerd voor inflatie, bijna 4 procent hoger dan in 2000. Bij huishoudens met een jongere kostwinner was de stijging geringer of was zelfs sprake van een daling. Ouderen hebben dus een deel van hun inkomensachterstand ingelopen.
Lagere materiële welvaart
Onder huishoudens met ouderen komen naar verhouding veel alleenstaanden en paren zonder kinderen voor. Om de inkomens van huishoudens goed te kunnen vergelijken wordt daarom gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Hieruit resulteert het gestandaardiseerde inkomen. Dit geeft een indicatie voor de materiële welvaart van huishoudens. In 2004 was het gestandaardiseerde inkomen van huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder 6 procent lager dan dat van huishoudens met een jongere kostwinner. In 2000 was dat nog ruim 8 procent.
Laag inkomen alleenstaande oudere vrouwen
Van de 65-plussers hadden de alleenstaande vrouwen het laagste inkomen; 13 tot 14 procent lager dan dat van alleenstaande mannen en paren zonder kinderen. Het inkomen van alleenstaande vrouwen onder 65 was nog lager. Dat komt doordat die groep vooral bestaat uit jonge vrouwen, die nog maar kort werkzaam zijn en nog geen gezin hebben gevormd. Alleenstaande vrouwen van 65 jaar of ouder zijn merendeels weduwen.
Ouderen besteden relatief veel aan wonen
Een relatief groot deel van de bestedingen van ouderen gaat naar wonen. In 2003 ging ruim 40 procent van het budget van 65-plus huishoudens hieraan op. Bij de overige huishoudens was dat 32 procent. Doordat ouderen minder euro’s te besteden hebben, lag het totale bedrag aan wonen bij hen toch zo’n 1500 euro lager.

Aan ontwikkeling, ontspanning en verkeer geven 65-plussers relatief weinig uit. Hieraan ging een kwart van het budget op. Bij de overige huishoudens was dat ruim eenderde. Het verschil zit vooral in de lagere bestedingen van ouderen aan verkeer en vervoer.
bron:CBS