Er komt een overgangsregeling voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland, die sinds 2000 niet meer verplicht verzekerd zijn voor de AOW en Anw.  Het wordt voor
uitkeringsgerechtigden binnen de Europese Unie mogelijk om zich vrijwillig te verzekeren tegen dezelfde voorwaarden als de Nederlandse verplichte verzekering. Het gaat om een regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 tot 1 januari 2006.

Vanaf 1 januari 2006 zijn in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigden voor geen enkele sociale verzekering (ook niet voor WAO en WW) meer verplicht verzekerd.

Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sinds 1 januari 2000 zijn mensen die in het buitenland een WAO- of AOW-uitkering ontvangen, evenals Anw-gerechtigden zonder kinderen, niet meer verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en kinderbijslag). De zorgplicht voor deze mensen berust immers niet bij Nederland, maar bij het land waar zij wonen.

De overgangsregeling voor de volksverzekeringen is ingesteld naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof is van oordeel dat op basis van het vrij verkeer van werknemers personen met een Nederlandse uitkering in het buitenland recht hebben op dezelfde verzekeringsvoorwaarden. Met ingang van 1 januari 2006 is van ongelijkheid geen sprake meer omdat de verplichte deelname aan alle verzekeringen wordt afgeschaft.

Tot 1 januari 2006 zijn uitkeringsgerechtigden in het buitenland in een aantal gevallen nog verplicht verzekerd voor de WAO, WW, Ziektewet en Ziekenfondswet. Door deze verzekeringsplicht kunnen zij geen beroep doen op de sociale verzekeringen in hun woonland, terwijl zij vanuit Nederland slechts een beperkte sociale bescherming krijgen. Zo betalen WAO-gerechtigden in het buitenland wel WW-premie, maar zij kunnen geen beroep doen op deze regeling.

Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2006 een einde maken aan deze situatie en de verzekeringsplicht voor de WAO, WW en Ziektewet beëindigen. Door het vervallen van de premie kan de netto-uitkering stijgen. Arbeidsongeschikten die na verlaging of beëindiging van hun uitkering naar Nederland terugkeren, kunnen geen aanspraak meer maken op WW. Naar verwachting gaat het hier om een kleine groep omdat de meeste mensen in dit geval niet meer in aanmerking komen voor een verblijf- of werkvergunning in Nederland.

Met de maatregelen sluit het kabinet aan bij toekomstige Europese regels die voorschrijven dat uitkeringsgerechtigden vallen onder de sociale zekerheid van het land waar zij wonen.
 
bron:SZW