Door de vergrijzing ontstaan al voor 2013 tekorten aan middelbaar en hoogopgeleid personeel in de collectieve sector. Dat geldt vooral voor het onderwijs en de zorg. Onder laagopgeleiden stijgt de werkloosheid juist. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ministeries van BZK, OCW, VWS, Justitie en SZW.

Enkele conclusies uit het rapport zijn:
-De tweedeling op de arbeidsmarkt wordt groter. Tot 2013 groeit het overschot aan laaggeschoolden, terwijl mensen met een middelbare of hoge opleiding juist schaars worden.
-De toename van middelbaar en hoogopgeleiden komt voor 30 tot 40% voor rekening van niet-westerse allochtonen. De collectieve sector moet hiermee rekening houden bij het werven van personeel.
-Het onderwijs is de meest vergrijsde sector. Doordat veel leraren in de nabije toekomst met pensioen gaan, zullen er grote lerarentekorten ontstaan.
-Door de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg toe. In deze sector ontstaat een tekort aan verplegers en verzorgers, vooral op middelbaar niveau.

Bron:BZK