Diverse overheidsdiensten gaan in de komende twee maanden samen fraude in de tuinbouw in Noord-Holland-Noord aanpakken. Doel is het terugdringen van illegaal werk en fraude met belastingen, premies en uitkeringen. Controles vinden plaats bij telers van kool en bloembollen.

De overheidsdiensten opereren vanaf eind september in een interventieteam dat bestaat uit de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Ook de politie, de Vreemdelingenpolitie en het Openbaar Ministerie zijn bij de acties betrokken. Hetzelfde geldt voor de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Sociale Recherche Alkmaar.

Het optreden van verschillende diensten in à©à©n team is efficiënter en leidt er ook toe dat de financiële gevolgen voor een kwaadwillend bedrijf maximaal zijn. De teams zullen bij bedrijven die in de fout gaan, meerdere keren op de stoep staan.

Uit onderzoek blijkt dat in de tuinbouw naar verhouding veel illegale arbeid voorkomt. Dit verschijnsel is de laatste jaren in deze bedrijfstak weliswaar afgenomen maar in bepaalde regio's is het nog steeds een hardnekkig probleem. In de tuinbouw is vaak sprake van piekperioden waarin voor kortere tijd veel werkkrachten nodig zijn. In de afgelopen jaren ontdekte de Arbeidsinspectie bij bijna 20 procent van de gecontroleerde tuinbouwbedrijven illegale arbeid. Overigens vormt dit cijfer geen afspiegeling van de sector. Een deel van de inspecties is het gevolg van tips.

Verder wordt gecontroleerd op zwart werk: het niet afdragen van belasting en premies. Ook kan het zijn dat werknemers inkomsten naast hun uitkering verzwijgen. Bij ontdekking kan dit leiden tot een lagere uitkering of het stopzetten hiervan.

Voor de beoordeling of mensen in Nederland mogen werken, is het noodzakelijk dat zij zich kunnen identificeren. Werknemers die bij een controle van het interventieteam geen identiteitsbewijs bij zich hebben, krijgen een boete. Geldige papieren zijn bijvoorbeeld een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart en een verblijfsdocument. Op illegale arbeid staat voor de werkgever een boete van 8.000 euro per werknemer.

Met het interventieteam wil de overheid bonafide ondernemers een steun in de rug geven. Tuinbouwbedrijven die zich niet inlaten met frauduleuze praktijken, hebben immers hogere lasten dan malafide ondernemers. Als illegale arbeid niet wordt bestreden, gaan banen verloren voor mensen die wel in Nederland mogen werken.

Met Noord-Holland-Noord wordt het gebied verstaan ten noorden van Alkmaar, inclusief West-Friesland.

bron:SZW