De gezondheid en de veiligheid  en niet  technische of economische criteria gaan voortaan de grens bepalen of werknemers met chemische stoffen mogen werken. ´Dit advies is misschien wel belangrijker dan het SER-advies over de aanpassing van de Arbo-wet, dat we vandaag ook vaststellen.'

FNV-bestuurder Ton Heerts is zeer ingenomen met het unanieme advies van de Sociaal-Economische Raad aan de regering over het werken met gevaarlijke stoffen. De FNV heeft dit advies voor de poorten van hel moeten wegslepen.

Want tot op het laatst verzetten de werkgevers zich - uiteraard om bedrijfseconomische reden - tegen dit advies over de zogeheten MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van gevaarlijke stoffen.  

De SER roept  staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken op dergelijke stoffen gezondheidskundig te begrenzen, zodat het voor iedereen duidelijk is wanneer je teveel van dergelijke stoffen in je lijf krijgt.

Snel ingrijpen is volgens de FNV topprioriteit, ook al omdat een eerder onderzoek liet zien dat de meeste werkgerelateerde sterfgevallen veroorzaakt worden door het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Keer op keer laten ook rapporten van de Arbeidsinspectie zien we in Nederland niet goed omgaan met dergelijke stoffen. Lassers werken met gevaarlijke hoeveelheden lasrook, houtstof en kwarts dwarrelt rond op de werkplek, terwijl het kanker kan veroorzaken. Havencontainers zijn besmet met allerlei gevaarlijke stoffen en met tal van zeer gevaarlijke oplosmiddelen wordt geknoeid.

De FNV gaat ervan uit dat staatssecretaris het unanieme SER-advies overneemt en bij gevaarlijke stoffen ook kiest voor gezondheidskundige uitgangspunten. Te meer, omdat hij dat in zijn eigen adviesaanvraag voor dit soort stoffen toch al aangaf dit van plan te zijn.

De SER-adviezen over de Arbo-wet (zie ook bijlage) en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen vormen het sluitstuk in de ketenaanpak preventie en verzuimbeleid, loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratie.

bron:FNV