Uit de interim evaluatie van de in november 2005 ingestelde 80 km zones blijkt dat alleen langs de A12 bij Voorburg mogelijk sprake is van een lichte verslechtering van de luchtkwaliteit. Langs de A10 West, de A12 Utrecht en de A20 Rotterdam lijkt de luchtkwaliteit na instelling van de 80 km zones te zijn verbeterd. Uit de verkeerscijfers blijkt dat de effecten op de files per traject verschillen. Op het 80 km wegvak op de A10 West is de filezwaarte afgenomen. Op de A20 bij Rotterdam en de A12 bij Utrecht is de filezwaarte enigszins toegenomen. Op de A12 bij Voorburg is de filezwaarte sterk toegenomen. De filezwaarte op de A13 tussen Delft-Noord en Overschie is sinds de verlaging van de snelheidslimiet naar 100 km/u afgenomen.
De filesituatie op de A12 bij Voorburg is zodanig verslechterd, dat minister Peijs van Verkeer en Waterstaat maatregelen neemt om de situatie op dat traject te verbeteren. De minister wil zowel op het traject Den Haag in als Den Haag uit een aantal aanpassingen doorvoeren. Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de doorstroming op de A12 bij Voorburg en een verhoging van de capaciteit van de afrit Voorburg. Het gaat om het aanpassen van de bebording boven en langs de weg (waardoor de weggebruiker beter begeleid wordt) en het verbeteren van de belijning en de overgang tussen de spitsstroken op de A4 en A12. Dit wordt binnen enkele maanden uitgevoerd. Ook de afstelling van de verkeersregelinstallaties bij en rond de aansluiting Voorburg worden in overleg met de
gemeente Voorburg en Den Haag verder verbeterd.
Voor het traject A12 Den Haag uit, wil minister Peijs verder de maximumsnelheid verhogen. Er worden voorbereidingen getroffen om een snelheidslimiet van 100 km/u in te voeren met trajectcontrole, waardoor de dynamiek in het verkeer terugkomt. De minister hoopt met deze aanpassing zowel de doorstroming als de luchtkwaliteit te verbeteren. Hiervoor is echter wel een verkeersbesluit nodig. Dit besluit kan alleen worden genomen als blijkt dat de snelheidsaanpassing niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook voor de A20 bij Rotterdam worden verkeerskundige aanpassingen geïnventariseerd die op korte termijn de doorstroming kunnen verbeteren.
In mei komen de uitkomsten van de feitelijke metingen naar de luchtkwaliteit op de 80 km trajecten. Als hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit per saldo (in en buiten de spits) niet substantieel is verbeterd en op die trajecten ook de filezwaarte substantieel is toegenomen, past de minister waar nodig en mogelijk de 80 km maatregel aan. De toename van de filezwaarte op de A12 bij Voorburg en de A20 bij Rotterdam kan worden verklaard doordat automobilisten de ruimte op de weg minder effectief gebruiken. De situatie op de weg is daar erg complex (veel en/of korte in- en uitvoegstroken en spitsstroken). Weggebruikers vertonen hier ander rijgedrag; ze houden over het algemeen meer rechts, kiezen vaak een lagere snelheid en hebben meer moeite met het verwisselen van rijstrook. De conclusie is dan ook dat snelheidsverlaging met trajectcontrole de dynamiek in het verkeer (snelheidsverschillen tussen voertuigen) vermindert.
bron:VenW