Het aantal kinderen dat op school wordt gepest is nog steeds hoog. Meer dan 16 procent van de kinderen van 9-11 jaar geeft aan regelmatig te worden gepest. En 5,5 procent van de kinderen zegt zelf actief te pesten. Kinderen die worden gepest hebben vaker last van hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen, vermoeidheid en depressie in vergelijking met kinderen die niet worden gepest. Op scholen die werken met een anti-pestbeleid neemt het aantal kinderen dat wordt gepest af. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van drs Minne Fekkes van TNO Kwaliteit van Leven die vandaag zijn proefschrift verdedigt aan de Universiteit Leiden.

Continue anti-pest beleid dringt pestgedrag blijvend terug
Op een groep scholen in Nederland is gedurende een schooljaar onder begeleiding een anti-pestbeleid ingevoerd. Docenten op deze scholen kregen een tweedaagse training om anti-pestbeleid op te zetten. Belangrijk binnen het anti-pestbeleid is om alle betrokkenen meer bewust te maken van de ernst en de aard van pesten. Onderdelen van het beleid zijn o.a. een jaarlijkse vragenlijst om het pesten onder de leerlingen te meten, duidelijke afspraken met leerlingen over hoe met elkaar om te gaan, een goede supervisie op het schoolplein en het informeren en betrekken van ouders bij het anti-pestbeleid op de school.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het aantal gepeste kinderen op de interventiescholen afnam. Op de controle scholen zonder anti-pestbeleid was een kleine toename van gepeste kinderen zichtbaar. Aan het eind van het schooljaar werden voor elke 10 kinderen die in de controlegroep werden gepest slechts zeven kinderen gepest op de interventie scholen. Ook gaan klasgenoten na invoering van een anti-pestbeleid onderling beter met elkaar om. Een jaar na het stoppen van de interventie waren er geen verschillen meer in aantallen gepeste kinderen tussen interventie en controlescholen. De interventiescholen waren na het stoppen van de begeleiding ook minder anti-pestactiviteiten gaan uitvoeren. Om het pestgedrag blijvend te verminderen is het dan ook nodig dat scholen hun anti-pestactiviteiten volhouden.

Regulier overleg tussen betrokkenen belangrijk
De helft van de gepeste kinderen vertelt niet aan hun leerkracht dat zij worden gepest.
Als leerkrachten eenmaal weten dat er wordt gepest, proberen zij dit meestal te stoppen. In de helft van deze gevallen vermindert het pesten echter niet. Het is daarom van belang dat leerkrachten op effectieve wijze leren omgaan met pestincidenten. Dit is dan ook onderdeel van het anti-pestbeleid. Met betrekking tot actieve pesters spreekt slechts een minderheid van de leerkrachten en ouders met de pesters over hun gedrag. De resultaten van het onderzoek van Fekkes benadrukken het belang van regulier overleg over het onderwerp pesten tussen kinderen, ouders, leerkrachten.

bron:TNO